Опір матеріалів

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.018
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Опір матеріалів та будівельна механіка
Лектор: к. т. н., доц. Віра Володимир Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: вивчення та засвоєння методів розрахунку найпростіших елементів конструкцій і деталей машин на міцність, жорсткість і стійкість.
Завдання: Основним завданням дисципліни «Опір матеріалів» є вивчення методів розрахунку найпростіших елементів конструкцій і деталей машин на міцність, жорсткість і стійкість. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких компетентностей: Інтегральна компетентність: • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук. Загальні компетентності: • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; • знання та розуміння предметної області й професійної діяльності; • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; Фахові компетентності: • здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції при проектуванні, зведенні та реконструкції об’єктів професійної діяльності; • Здатність визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформовані стани ґрунтових основ та інженерних споруд.
Результати навчання: • знання теоретичних основ розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість деталей машин в обсязі, потрібному для розв'язання конкретних виробничо-технологічних, конструкторських та дослідницьких задач; • вміння виконувати проектні розрахунки основних елементів машин і інженерних конструкцій, раціонально розраховувати геометрію цих елементів та добирати матеріали для їх виготовлення, забезпечуючи цілісність, надійність, довговічність та високу ефективність роботи ; • наявність уявлення про основні напрямки розвитку опору матеріалів і можливостей його практичного застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика (лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз, похідні та інтеграли функцій); • Фізика (механіка); • Теоретична механіка (статика , кінематика, динаміка).
Короткий зміст навчальної програми: Опір матеріалів є одним з розділів механіки реального твердого тіла, здатного деформуватися під впливом прикладених до нього зовнішніх сил. На відміну від теоретичної механіки, в якій тіла вважаються абсолютно твердими, тут основна увага приділяється вивченню деформацій. На висновках цієї дисципліни базується вивчення таких інженерних дисциплін, як матеріалознавство, механіка ґрунтів та фундаментів, механічне обладнання будинків і споруд, будівельна механіка та інші. Знання з опору матеріалів та будівельної механіки необхідні для опанування багатьох розділів спеціальних та загально інженерних дисциплін, у яких вивчаються закони пружного деформування матеріалів, методи розрахунків пружних систем і елементів конструкцій, їхньої міцності, жорсткості й стійкості. Вивчення опору матеріалів дає знання для розуміння механічних явищ та поведінки конструктивних елементів машин, споруд та іншої техніки, які необхідно враховувати у практиці проектування та експлуатації, а також для самостійного вирішення нових технологічних і конструкторських завдань, з якими будуть зустрічатися майбутні фахівці у практичній діяльності.
Опис: Найменування тем: • Вступ. Завдання та основні поняття курсу опору матеріалів. • Розтяг і стиск стрижнів. • Розрахунок стрижневих конструкцій на міцність при розтягу-стиску. • Механічні характеристики матеріалу. • Аналіз складного напруженого стану. • Теорії міцності. • Геометричні характеристики поперечних перерізів. • Зсув. • Згин балки. • Напруження в балці. • Деформація балки. • Кручення. • Стійкість центрально стиснутого стрижня.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль; • Письмова робота (розв’язування задач, тести); • Усне опитування (індивідуальне і фронтальне). Оцінка поточного контролю студента здійснюється за результатом успішного виконання та захисту лабораторних та розрахунково-графічних робіт, для студентів-заочників – виконання контрольних робіт. Форма семестрового контролю – екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: • звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічні роботи (40%); • підсумковий контроль (екзамен): письмова форма (50%), усна форма (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Посацький С. Л. Опір матеріалів. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1973. – 404 с. 2. Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. – К.: Вища школа, 2004. – 656 с. 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Львів: Видавництво Львівсь-кої політехніки, 1998–2021 рр. 4. Опір матеріалів: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Шваб'юк В. І. — К., 2009. — 380 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).