Теоретична механіка

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технічна механіка та інженерна графіка
Лектор: Зінько Я. А. Дзюбик Л. В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни «Теоретична механіка» є створення бази для викладання інженерних дисциплін і формування навиків наукових досліджень відповідно до державних стандартів підготовки спеціалістів.
Завдання: Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми (окрім дисциплін вільного вибору) Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: -здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних тех-нологій, що характеризуються комплектністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук (ІК). загальні компетентності: - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК3); фахові компетентності: - здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, ро-зрахункові та експериментальні методи і моделі досліджень у сфері профе-сійної діяльності (ФК1);
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішенням проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. Оволодіти основними теоремами і рівняннями теоретичної механіки. Набути навиків в застосуванні рівнянь механіки для розв’язання конкретних задач, які виникають при розрахунках будівельних конструкцій. В результаті вивчення дисципліни здобувач освіти повинен знати закони, теореми та принципи класичної механіки: методи визначення навантажень на опори будівельних конструкцій при дії різних зовнішніх силових факторів, теорему про зміну кількості руху для суцільного середовища (теорему Ейлера для руху рідин), принцип можливих переміщень для розрахунку складних балок і рам, методи динамічних розрахунків будівельних споруд при дії на них змінних силових факторів (ударні, періодичні). Вміти застосовувати положення теоретичної механіки в наукових дослідженнях і для розв’язання практичних інженерних задач, проводити статичний і динамічний розрахунок будівельних конструкцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Вища математика; Фізика. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Опір матеріалів; Технічна механіка рідин та газів.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретична механіка – фундаментальна навчальна дисципліна, мовою якої є математика. Теоретична механіка моделює навколишній світ використовуючи три основні моделі матеріальних об’єктів – абсолютно тверде тіло, матеріальна точка, механічна система. На основі цих трьох основних моделей, використо-вуючи принципи дискретності та континуальності формуються моделі матеріа-льних об’єктів для проведення статичного, кінематичного та динамічного дос-лідження та розрахунку складних технічних систем. Теоретична механіка є ос-новою для таких дисциплін, як опір матеріалів, технічна механіка рідин та газів.
Опис: Статика твердого тіла. Моменти сил відносно центра і осі. Довільна система сил. Плоскі ферми. Тертя. Центр ваги. Вступ до кінематики. Прості види руху твердого тіла. Плоскопаралельний (плоский) рух твердого тіла. Динаміка точки і механічної системи. Вступ до динаміки. Коливний рух матеріальної точки. Вимушені коливання матеріальної точки під дією періодичної збурюючої сили. Механічна система. Геометрія мас. Загальні теореми динаміки. Теорема про рух центра мас системи. Теорема про зміну кінетичної енергії. Принцип Даламбера. Принцип можливих переміщень.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Поточний експрес-контроль засобами віртуального навчального середо-вища або усним опитуванням, тестами, оцінкою активності та внесених про-позицій. 2. Захист розрахунково-графічних робіт шляхом усного опитування. 3. Захист звітів до практичних робіт в усній формі шляхом опитування тео-ретичного матеріалу за темою роботи. 4. Проведення письмового екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається із завдань різних рівнів складності. 5. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену, пи-тання якої ґрунтуються на змісті практичних завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання: Форма звітності – іспит Поточний контроль: 30 балів Екзаменаційний контроль (письмова робота): 60 балів Усна компонента: 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – оцінка А виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу модуля, що міститься в рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–80 балів – оцінка В виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – оцінка FX (з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – оцінка F (з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Література 1. І.В.Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько. Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник. – Львів: «Растр-7», 2010. - 324 с. 2. І. В.Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько, М. В. Боженко. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки: Навч. посібник/. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2009. - 132 с. 3. Смерека І. П., Кузьо І. В., Придиба В. Т., Зінько Я. А.Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів. 2004. 4. Смерека І.П., Барвінський А.Ф., Білоус Б.Д., Кузьо І.В., Зінько Я.А. Короткий довідник з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Львів, 2001. 5. Божидарнік В.В.. Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Луцьк. 2003. 6. І. В .Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько. Теоретична механіка. Спеціальні розділи: Навч. посібник/. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2011. - 110 с. 7. І. В. Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько. Теоретична механіка. Динаміка. Кн. 1. Навчальний посібник. – Львів: «Растр-7», 2012. – 442 с. 8. І. В. Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько.Т еоретична механіка. Динаміка. Кн. 2. Навчальний посібник. – Львів: «Растр-7», 2012. – 336 с. 9. Зінько Я. А. , Кузьо І. В. Збірник задач з теоретичної механіки. Ч. 1 . Статика. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. 2015. – 85 с. 10. Кузьо І. В., Зінько Я. А., Ванькович Т.-Н. М. та ін. Теоретична механіка. Підручник для студентів Вищих навч. закл. Харків, Фоліо. 2017. 780 с. 11. Зінько Я. А., Кузьо І. В., Дзюбик Л. В. Збірник задач з теоретичної механіки. ч. ІІ. Кінематика: навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – 92 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реаліза-цію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей нав-чання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного інди-відуального супроводу навчаль¬ного процесу здобувачів освіти з інвалідніс-тю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення квалі-фікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персо-налу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адре-сою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н. к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits; https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національ-ному університеті «Львівська політехніка» (затверджене Вченою радою уні-верситету від 20.06.2017 р., протокол № 35).