Філософія

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Д-р. філос. наук, проф. Повторева С.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання Знання • соціально-історичного призначення філософії та особливості побудови світоглядних знань; • основних періоді розвитку світової та української філософії, часу і передумов виникнення філософських парадигм; • вихідних ідей видатних представників світової та української філософії та їх життєвої значущості; • провідних проблем сучасної філософії • значення основних філософських термінів. Вміння: • співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; • порівнювати частково наукові та філософські бачення певних проблем; • якісно опрацювати вибрані уривки філософських першоджерел. • вміти аналізувати проблеми життя із використанням філософських понять та категорій; • формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань; • формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності якісно опрацювати вибрані уривки філософських першоджерел. здобуття нових фахових знань) Методи навчання і викладання Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, кейс — метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу, кейс-метод. Самостійна робота: репродуктивний та дослідницький методи Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчанн Поточний контроль –усне та фронтальне опитування, написання індивідуальних робіт, тестування Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виступи на семінарах, тести. Екзамен – тестовий контроль та усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія державності та культури України. -Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною, Антична філософія, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Німецька класична філософія, Перехід від класичної філософії до некласичної, Сучасна некласична філософія, Історія української філософії, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія особистості, Філософія історії, Соціальна філософія, Культура і цивілізація
Методи та критерії оцінювання: Лекції, семінарські заняття, самостійна робота. - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи і доповіді на семінарах, тести. - Підсумковий контроль (60%): іспит.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000. 3. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001. 4. Карівець І. В. Актуальні проблеми філософії ХХ–ХХІ століть: навчальний посібник / І. В. Карівець, С. М. Повторева, В. Л. Петрушенко, О. В. Паньків, О. В. Онищук, О. І. Стебельська, М. В. Сінельнікова, О. Ю. Чурсінова, М. П. Скалецький, О. І. Ференц. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 240 6. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія. Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. - 544 с. 7. Практикуму з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В.Л.Петрушенка. Львів: «Новий світ-2000», «Магнолія плюс» 2003.