Технічна механіка рідин і газів

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.019
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Жук Володимир Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН3. Виконувати експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Вища математика • Фізика
Короткий зміст навчальної програми: Гідростатика. Сила тиску рідини на плоскі та криволінійні поверхні. Основи кінематики і динаміки рідини. Рівняння Бернуллі для потоків в’язкої рідини і газу. Режими руху рідини. Гідравлічні опори. Втрати напору. Втрати напору по довжині при ламінарному та турбулентному ре¬жимі. Місцеві гідравлічні опори, формула Вайсбаха. Опір при відносному русі твердого тіла і рідини. Усталений рух рідини і газів в напірних трубопроводах. Гідравлічний розрахунок простих коротких трубопроводів. Сифонні трубопроводи. Послідовне та паралельне з’єднання труб. Гідравлічна характеристика трубопроводу. Трубопроводи зі змінними витратами по довжині трубопроводу. Усталений рух рідин і газів через отвори і насадки. Неусталений рух рідини в напірних системах. Гідравлічний удар в трубопроводах. Рівномірний стаціонарний рух у відкритих руслах і безнапірних трубопроводах. Рух ґрунтових вод. Основи гідравлічного моделювання.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 277 с. 2. Мандрус В.І. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи військових машин: Підручник / В.І. Мандрус, В.М. Жук. – Львів: АСВ, 2013. – 372 с. 3. Науменко І.І. Технічна механіка рідини і газу. – Рівне: Вид-во Рівнен. держ. ун-ту, 2000.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технічна механіка рідин і газів (курсова робота)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.020
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Жук Володимир Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН3. Виконувати експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Вища математика • Фізика
Короткий зміст навчальної програми: Гідростатика. Сила тиску рідини на плоскі та криволінійні поверхні. Основи кінематики і динаміки рідини. Рівняння Бернуллі для потоків в’язкої рідини і газу. Режими руху рідини. Гідравлічні опори. Втрати напору. Втрати напору по довжині при ламінарному та турбулентному ре¬жимі. Місцеві гідравлічні опори, формула Вайсбаха. Опір при відносному русі твердого тіла і рідини. Усталений рух рідини і газів в напірних трубопроводах. Гідравлічний розрахунок простих коротких трубопроводів. Сифонні трубопроводи. Послідовне та паралельне з’єднання труб. Гідравлічна характеристика трубопроводу. Трубопроводи зі змінними витратами по довжині трубопроводу. Усталений рух рідин і газів через отвори і насадки. Неусталений рух рідини в напірних системах. Гідравлічний удар в трубопроводах. Рівномірний стаціонарний рух у відкритих руслах і безнапірних трубопроводах. Рух ґрунтових вод. Основи гідравлічного моделювання.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 277 с. 2. Мандрус В.І. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи військових машин: Підручник / В.І. Мандрус, В.М. Жук. – Львів: АСВ, 2013. – 372 с. 3. Науменко І.І. Технічна механіка рідини і газу. – Рівне: Вид-во Рівнен. держ. ун-ту, 2000.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).