Етика бізнесу

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.008G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Канд. філос. наук, доц. Марія Сінельнікова (Мазурик)
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Залучити студентів до вивчення природи і сутності етики, моральності, дослідження основ етики бізнесу, її зв'язку з іншими областями наук і сферами практичної діяльності, основних принципів та механізмів впровадження етичних норм, стандартів і вимог, які ґрунтуються на основах розрізнення добра і зла, що властиві кожній людині і на формування яких впливає суспільство, корпорація, підприємство та організація. Прищепити студентам навички самостійного розгляду та вирішення проблем ведення бізнесу, методологічних проблем та діяльності із залученням понятійного апарату етики; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: КЗ 1. Уміння мислити самостійно та самокритично, формувати стійку моральну позицію у жорсткій сфері бізнесу та підприємницької діяльності. КЗ 2. Набуття комунікативних навичок та засвоєння правил етикету, для ефективної розбудови власного бізнесу та вироблення належної стратегії міжіндивідуальної та міжкорпоративної взаємодії. КЗ 3. Здатність запобігати, керувати та вирішувати конфліктні ситуації з максимальними моральними втратами для всіх учасників конфлікту. КЗ 4. Уміння поєднувати свою позицію та інтереси з позиціями та інтересами інших людей, усвідомлювати свою відповідальність перед співробітниками, споживачами, суспільством, людством, природою та планетою в цілому. КЗ 5. Здатність удосконалювати і розвивати свій етичний та загальнокультурний рівень, усвідомити цінність і значення потреби у самовдосконаленні, оцінити світоглядні, соціальні та моральні позиції інших людей та сформулювати підстави власної виправданої позиції. фахові компетентності: КС 1. Ґрунтовні знання фундаментальних положень бізнес-етики в обсязі, необхідному для професійної діяльності кожного менеджера, бізнесмена чи підприємця. КС 2. Здатність та готовність використовувати методи та теорії етичних знань при здійсненні аналітичної та експертної оцінки явищ та процесів сучасного ринку. КС 3. Базові знання понять, теорій і методів, необхідних для вивчення і розуміння особливостей етично-моральної людської життєдіяльності та їх використання як у професійній сфері, так і в повсякденних життєвих ситуаціях. КС 4. Вміння проявляти творчий, активний підхід, ініціативність, совісність, відповідальність під час вирішення професійних завдань та етичних дилем. КС 5. Орієнтація в класичних зразках етичної думки та нормах етикету, необхідних для формування завершеного образу морально-етичного професіонала та гідного управлінця.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: - сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва; - предмет та специфіку етики бізнесу, її зв'язок з іншими сферами практичної діяльності; - основні поняття етики бізнесу і прийоми ділового спілкування, етичні норми та стандарти в історії бізнес-етики; - аналіз взаємодії етики бізнесу і економічної теорії, особливості ділового етикету; - стратегію етичної поведінки в діловому світі; - способи контролю етичної поведінки у компанії; стилі керівництва, етику поведінки керівника і підлеглого, особливості їх взаємин; - цілі, завдання і основні функції корпорації, фірми, організації; - особливості проявів та основні характеристики найболючіших морально-етичних та глобальних проблем сучасного суспільства. вміти: - вміти користуватися базовою термінологією етики бізнесу; - співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних етично-моральних концепцій та позицій; - формувати власну етичну позицію у вирішенні основних бізнесових питань та проблем; розрізняти етичну та неетичну поведінку; - адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов ринку; - застосовувати вимоги професійної етики у своїй майбутній професійній діяльності; - вирішувати проблеми ділового життя, опираючись на етичний та професійний досвід бізнес-етики; - аналізувати механізми підвищення етичного рівня організації; - застосовувати норми ділового протоколу під час ведення професійних переговорів і оформлення документів; - створити здорову атмосферу в організації, підтримуючи дух дружньої взаємодії та взаєморозуміння між колегами, використовувати отримані знання ділового етикету в підприємницькій діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: філософія, історія української культури, культурологія. - Кореквізіт: політологія, соціологія, логіка.
Короткий зміст навчальної програми: Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук. Функціонування підприємства в умовах ринкової конкуренції. Етика і сучасне управління. Поняття мікро- та макроетики. Моральне спілкування як творчість. Вибір засобів ділового спілкування. Ділові комунікації та дііловий етикет у бізнесі. Спілкування як вид соціальної взаємодії. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання. Ділова людина та умови успішної кар’єрної діяльності.
Опис: Розділ І: Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук. 1. Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук 2. Структура та основні проблеми етики бізнесу Розділ ІІ: Конкуренція у сфері бізнесу. 3. Етика підприємства в сучасному конкурентному світі Розділ ІІІ: Етика і сучасне управління. 4. Етика і сучасне управління Розділ ІV: Етика ділового спілкування та ділових комунікацій. 5. Культура ділового спілкування 6. Спілкування як вид соціальної взаємодії Розділ V: Ділова етика та етикет. 7. Етикет та його місце в діловому світі 8. Ділова етика та конфліктологія
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольні роботи, тести. - Підсумковий контроль (60%): залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання здобувача за дисципліною. Оцінювання навчальних досягнень студентів НУ «Львівська політехніка» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) шкалою: 88-100 Відмінно 71-87 Добре 50-70 Задовільно 0-49 Незадовільно Кредити ЄКТС навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку не менше 50-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, комунікації, автономії та відповідальності студента за вимогами до кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання. Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання.
Рекомендована література: 1. Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005. – 213с. 2. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. – М: Издательство: Дело. – 280с. 3. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2002. – 280с. 4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 168с. 5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).