Визначення вартості об'єктів будівництва, проектів і робіт з використанням IT

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.014G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данчак Леся Ігорівна, к.е.н., доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання здобувачами освіти базових знань та практичних навичок у сфері оцінки нерухомості і розробки розробці інвесторської кошторисної документації.
Завдання: Завданням вивчення дисципліни є прищеплення студентам загальних уявлень про систему ціноутворення на об’єкти будівництва, вмінь користування сучасними програмними продуктами при визначенні вартості будівництва, розробці інвесторської кошторисної документації, ресурсних кошторисних норм, формуванні договірних цін і календарних планів будівництва.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації); • володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, організаціях галузі/сфери; • володіти практичними навичками рефлексії і критичного осмислення медіа-продукції з метою її подальшого використання; • здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення у визначенні вартості будівництва; • уміння визначати вартість виконання будівельних робіт в складі інвесторської кошторисної документації, формувати кошториси і договірні ціни на виконання робіт, розробляти ресурсні елементні кошторисні норми та формувати акти приймання робіт з використанням програмних продуктів та існуючих інформаційних баз.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Менеджмент кореквізити: Економіка підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення оцінки нерухомості. Механізми оцінювання вартості об’єктів нерухомості . Ціна й ціноутворення на будівельну продукцію. Система кошторисних норм, цін і ціноутворення в будівництві. Використання сучасних інформаційних технологій у формуванні вартості та тривалості будівництва.
Опис: Необхідність та принципи оцінки вартості майна та нерухомості, чинники, що впливають на вартість майна. Механізми оцінювання вартості об’єктів нерухомості. Ціна й ціноутворення на будівельну продукцію. Система ціноутворення у будівництві. Використання сучасних інформаційних технологій у формуванні вартості та тривалості будівництва.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (50%): самостійні роботи, контрольні роботи та індивідуальні завдання, усне опитування - підсумковий контроль (50%, підсумкова контрольна робота, заліковий контроль): письмово-усна форма.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (50%): індивідуальне завдання - 40%; усне опитування - 10%; Підсумковий контроль письмова компонента (30%); усна компонента (20%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.С., Петрушка Т.О. Електронний Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі «Львівської політехніки» 2. Гавриляк А.С., Петрушка Т.О.: Курс лекцій «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектів і робіт з використанням ІТ» / Львів, 2020. – 67 с 3. Оцінка нерухомості: навч. Посібник /Л.М. Петрович, Ю.П. Губар. – 2-ге вид., переробл. І доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 300с. 4. Гойко А. Ф. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: навчальний посібник / А. Ф. Гойко, К. В. Ізмайлова, О. С. Гриценко та ін. – К.: КНУБА. 2014. – 140 с. 5. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чинний з 2014-01. 6. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. Київ. Мінрегіон України . 2013
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).