Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.016G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: К.е.н., доц. Коць Ольга Олегівна К.е.н., доц. Віблий Петро Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу» є оволодіння студентами знань щодо суті та функцій таких категорій як фінансово-економічна діяльність, господарська діяльність та господарські відносини, суб’єкти господарювання, підприємництво, оподаткування та звітність бізнесу, види фінансування бізнесу, кредитування малого бізнесу, ціноутворення та фінансові результати діяльності тощо. Результати навчання полягають у набутті вмінь та навиків створення та організування діяльності власного бізнесу, а також формування його фінансових ресурсів та управління ними.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: 1) уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати задачі; 2) уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 3) уміння приймати обґрунтовані рішення; 4) знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; 5) уміння адаптуватися та працювати в нових ситуаціях. фахові компетентності: 1) здатність здійснювати аналіз сучасного стану і визначати ефективні напрями розвитку фінансової діяльності та нарощення фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. 2) здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розробляння елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової та інвестиційної, зовнішньоекономічної політики суб’єктів господарювання. 3) уміння організувати грошові розрахунки, надавати банківські , страхові, брокерські та інші фінансові послуги, включаючи організування обслуговування клієнтів в процесі споживання фінансових послуг, здійснювати операції з цінними паперами. базові знання наукових понять і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування грошової, валютної систем; 4) здатність складати і аналізувати фінансову звітність та іншу фінансову документацію; 5) здатність до цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємообумовленість показників фінансового стану суб’єктів господарювання та організацій, що функціонують у сучасних ринкових умовах; 6) здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права; 7) вміння використовувати законодавчі та нормативні документи з питань оподаткування, кредитування, страхування, інвестування, бюджетних відносин та фондового ринку.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; 2) уміння проводити облік операцій на підприємствах, в фінансово-кредитних установах, складання фінансової і податкової звітності; 3) здатність використовувати професійні знання й практичні навички у процесі проведення розрахунків показників фінансового стану підприємств, банків, страхових компаній, формування їх фінансових планів та прогнозів, здійснення поточної фінансової роботи; 4) здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів; 5) здатність використовувати професійні знання й практичні навички у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, міжнародних фінансів та фінансового ринку для прийняття оптимальних управлінських рішень. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1) здатність до аналізу фінансового стану підприємств, банків, страхових компаній, інших фінансово-кредитних установ та оцінювання ефективності їх фінансово-економічної діяльності; 2) оволодіння навиками фінансового планування та прогнозування на макро та мікрорівнях. 3) здатність продемонструвати знання та розуміння основ організації фінансів на підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях, бюджетних установах, у державних фінансових органах та основ функціонування фінансового ринку; 4) здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Завданням вивчення дисципліни «Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу» є вивчення засад утворення, державної реєстрації та припинення діяльності суб’єктів господарювання, принципи підприємницької діяльності, особливості діяльності громадянина як суб’єкта господарювання, поняття фінансової діяльності та її види і особливості здійснення, основи оподаткування та звітність бізнесу, види фінансування бізнесу, кредитування малого бізнесу, ціноутворення та фінансові результати діяльності.
Опис: Суб’єкти господарювання: види, процес створення, реєстрація, ліцензування. Оподаткування та звітність бізнесу Види фінансування бізнесу Кредитування малого бізнесу Капітал та його формування Ціноутворення та фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний контрольний захід, комп’ютерне тестування, захист науково-дослідних завдань. При дистанційній роботі передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Індивідуальні роботи та контрольні роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту лектора через @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах практичних занять (поточний контроль). Рішення викладача про оцінювання рівня знань та умінь студента виявленого під час виконання завдань в межах практичних та семінарських занять оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до такої шкали переведення: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень. Пропорційно до вищенаведеної шкали відбувається оцінювання знань здобувачів освіти під час усного опитування на практичних заняттях. Якщо здобувач розкрив тему доповіді, яку підготував на практичне заняття, дав відповіді на додаткові запитання, то отримує 5 балів, якщо були незначні недоліки у доповіді – 4 бали, якщо не зумів відповісти на усі запитання – 3 бали, якщо наявні значні недоліки у доповіді та відповідях на запитання – 2 бали, якщо тему доповіді розкрив частково і на додаткові запитання не відповідав – 1 бал. Таких доповідь кожен здобувач має зробити щонайменше 1 за семестр. Опитування відбувається на основі лекційного матеріалу. Впродовж семестру кожного здобувача необхідно опитати щонайменше 5 разів і виставити йому 0-2 бали відповідно до його відповідей на запитання: 2 – всі відповіді правильні, 1 – частина відповідей є правильними, інші – неправильні чи відсутні, 0 – відповідей немає на жодне запитання викладача. Отримання балів за розв'язування задач передбачає, що здобувач освіти на практичному занятті бере безпосередню участь у цьому процесі: диктує формулу, пояснює вхідні дані та подальший хід розв'язку задачі, виконує розрахунки, відповідає на запитання викладача. Залежно від складності задачі та обсягу виконаної роботи викладач оцінює відповідь здобувача у 2-3 бали – сумарно за семестр здобувач може отримати не більше 10 балів навіть за умови, що він розв'язав більше задач. Тестування викладач проводить у зручній для нього формі: самостійні роботи, тести у ВНС, тести у ігровій формі (наприклад, Kahoot!). Тестувань має бути щонайменше 2 за семестр. Допускається більше тестувань, проте виділені бали на тестування не мають перевищувати 10 загалом. Контрольна робота є допуском до заліку з дисципліни «Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу» і її виконання є обов’язковим. Оцінюватися контрольна робота буде є 30 балів, що є складовою балів, які виділено на поточний контроль роботи студентів Ці бали розподілятимуться наступним чином: 0-5 бали – своєчасність виконання контрольної роботи відповідно до термінів, встановлених викладачем; 0-5 бали – відповідність вимогам до оформлення контрольної роботи; 0-20 балів – суть та повнота висвітлення теми дослідження. Письмовий контрольний захід відбувається у формі тестування (з використанням ВНС), містить завдання двох рівнів складності: 8 питань 1 рівня складності та 16 питань 2 рівня складності.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Контрольна робота – 30 Доповіді на практичних заняттях – 10. Розв'язування задач – 10. Тестування – 10. Усне опитування – 10. Письмовий контрольний захід – 30
Рекомендована література: Петрушевська В. В. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : конспект лекцій / В. В. Петрушевська, П.П. Можаровська, Н.О. Одинцова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький державний університет управління. - Донецьк : Технопак, 2015. - 105 с. - Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. - Суми : Університетська книга, 2016. - 181 с. - Колесников О. В. Економіко-фінансова діяльність підприємства: навч. посіб. / О. В. Колесников; МОНМС України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 182 с. - Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. / О. Е. Лубенченко, Н. В. Гришко, І. Л. Чабаненко; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ, 2016. — 223 с. - Бистряков І. К. Форсайт-підхід до організації та фінансування сталого господарювання / І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий, Н. В. Коржунова // Економіка України. - 2022. - № 4. - С. 3-27.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).