Міжнародне підприємництво

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.021G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Ясінська Тетяна Вікторівна д.е.н., проф. Станасюк Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти базових знань щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей міжнародного підприємництва на сучасному етапі розвитку світової цивілізації, а також набуття ними навичок та вмінь дослідження стану міжнародного бізнесу.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: 1. Здатність застосовувати знання для розв’язання якісних та кількісних задач, а також продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення. 2. Здатність проводити пошук та опрацювання інформації з різних джерел та здійснювати її аналізування, а також здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 3. Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. 4. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання та формування міжнародних економічних відносин. 5. Уміння здійснювати оцінювання і прогнозування міжнародних політичних, економічних, соціальних подій та явищ. 6. Розуміння теорій та практики міжнародних економічних відносин, кон’юнктури світових ринків та економічної теорії на макро- і макрорівнях.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Вміння оцінювати наслідки глобалізації світової економіки (можливості та загрози) для діяльності міжнародного підприємства. 2. Володіння крос-культурною грамотністю для врахування відмінностей між країнами в процесі прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств. 3. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері торговельних операцій міжнародних підприємств, вміння оцінювати наслідки торговельних операцій міжнародних підприємств для економік країн-учасників та світової економіки загалом. 4. Здатність продемонструвати поглибленні знання у сфері інвестиційної діяльності міжнародного підприємства, вміння оцінювати наслідки державної політики по відношенню до прямих закордонних інвестицій для практичної діяльності міжнародних підприємств. 5. Уміння виробляти ефективну стратегію діяльності міжнародного підприємства з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів; здатність приводити у відповідність організаційну структуру міжнародного підприємства його стратегії. 6. Володіння знаннями щодо особливостей застосування різних інструментів фінансових транзакцій міжнародних підприємств. 7. Знання особливостей технології та методів управління міжнародним підприємством. Результати вивчення даної дисципліни деталізують такі знання та уміння: 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 3. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. 4. Уміння аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій. 5. Уміння оцінювати маркетингове середовище діяльності ТНК, розробляти стратегії виходу ТНК на нові ринки. Методи навчання і викладання: - інформаційно-рецептивний метод; - репродуктивний метод; - евристичний метод; - метод проблемного викладу; - самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист практичних робіт, вирішення ситуаційних завдань та кейсів, усне та фронтальне опитування, тестування, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: "Мікроекономіка", "Макроекономіка" - кореквізит: "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства"
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна "Міжнародне підприємництво" орієнтована на вивчення теоретичного та засвоєння практичного матеріалу про сутність міжнародного підприємництва, особливості функціонування міжнародного підприємства в умовах глобалізації світової економіки, роль відмінностей між країнами для процесу прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств, торговельну та інвестиційну діяльність міжнародного підприємства, стратегію та структуру міжнародного підприємства, форми організації операцій та фінансовий механізм функціонування міжнародних підприємств, особливості управління міжнародною фірмою. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати і розуміти економічні основи діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішніх ринках.
Опис: 1. Глобалізація світової економіки як домінуюча характеристика середовища функціонування суб’єктів міжнародного підприємництва. Сутність поняття «глобалізація». Зміст процесу глобалізації світової економіки. Аспекти глобалізації світової економіки: глобалізація ринків, глобалізація виробництва. Роль глобальних інституцій (СОТ, ООН, МВФ, Світовий банк, G20) у функціонуванні глобального ринку. Рушійні сили глобалізації. Антиглобалізм. 2. Особливості врахування відмінностей між країнами у діяльності міжнародного підприємства, етика в міжнародному підприємництві. Зміст поняття крос-культурної грамотності у міжнародному підприємництві. Особливості впливу культури (цінностей та норм) суспільства на ведення міжнародного бізнесу. Детермінанти культури (соціальна структура, релігія, мова, політична філософія, економічна філософія, освіта) та їх вплив на функціонування міжнародного підприємства. Значення змін в культурі для економіки та бізнесу. Етичні проблеми, з якими стикаються міжнародні підприємства. Сутність етичної дилеми. Причини неетичної поведінки менеджерів. Особливості урахування етичних норм в процесі прийняття управлінських рішень менеджерами міжнародного підприємства. 3. Торговельна діяльність міжнародного підприємства. Експортна діяльність міжнародного підприємства: сутність, вигоди та ризики здійснення. Імпортна діяльність міжнародного підприємства. Інструменти проведення міжнародних комерційних транзакцій: акредитив, перевідний вексель, коносамент. Сутність, переваги і недоліки компенсаційної торгівлі. Типи компенсаційної торгівлі: бартер, зустрічні закупівлі, взаємозалік, зворотній викуп. Інструменти державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. Інвестиційна діяльність міжнародного підприємства. Прямі іноземні інвестиції міжнародних підприємств. Поняття вертикальних та горизонтальних прямих інвестицій. Форми здійснення прямих іноземних інвестицій. Інвестиційні цілі міжнародного підприємства. Особливості інвестиційного циклу прямих іноземних інвестицій. Політичні інструменти впливу на прямі іноземні інвестиції. Портфельні інвестиції міжнародного підприємства 5. Стратегія та структура міжнародного підприємства. Еволюція стратегії розвитку міжнародного виробництва. Типові стратегічні орієнтири міжнародних підприємств. Види захисних стратегій міжнародних підприємств. Особливості процесу вибору стратегії та фактори, що на нього впливають. Специфіка організаційної побудови міжнародних підприємств. Національні особливості моделей управління підприємством. 6. Форми організації операцій міжнародних підприємств. Еволюція форм організації операцій міжнародних підприємств. Спільні підприємства: переваги та недоліки. Контрактні форми діяльності міжнародних підприємств: підрядні угоди, ліцензійні угоди, субконтрактні угоди, інжиніринг, франчайзинг, лізинг. 7. Фінансовий механізм функціонування міжнародного підприємства. Поняття, модель та ключові властивості фінансової системи міжнародного підприємства. Внутрішньофірмові фінансові транзакції. Переваги інтерналізації фінансових транзакцій. Трансферні ціни. Прискорення та затримування платежів. Центри повторних рахунків. Трансфери комісійних платежів та платежів за технологію. Трансфери дивідендів. Внутрікорпораційні кредити. Вибір валюти рахунків. 8. Особливості управління міжнародним підприємством. Технологія та методи управління міжнародним підприємством. Інформація і комунікації в управлінні міжнародним підприємством.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувача освіти здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі заліку. Для оцінювання рівня досягнення результатів навчання застосовуються методи поточного контролю: виконання та захист контрольної роботи, усне опитування, тестування, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, вирішення ситуаційних завдань та кейсів тощо.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Максимальна оцінка в балах: 100 балів, з них: робота на практичних заняттях - 20 балів; виконання ситуаційних завдань (кейсів) - 40 балів; виконання контрольної роботи - 20 балів; підсумкове тестування - 20 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Міжнародний бізнес : підручник./ за ред. проф. В. А. Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810с. 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с. 3. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник для вузів / Олександр Ігорович Рогач . – Київ : Либідь, 2005 . – 718 с. 4. Єрохін В. Л.. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. – 2008. - 392с. 5. S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John Riesenberger. International Business: The New Realities. - London: Pearson, 2019. - 576 p. 6. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002. – 703с. 7. John J. Wild, Kenneth L. Wild. International Business: The Challenges of Globalization. - London: Pearson, 2019. - 448 p. 8. Ясінська Т. В., Процик І. С. Ефективність застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності підприємств [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105.2019.12 9. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. — К.: ВЦ «Київський університет», 2006.- 458с. 10. Ясінська Т.В., Найчук-Хрущ М.Б. Вплив пандемії COVID-19 на глобалізаційні процеси у світовій економіці. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. №4 (31). C. 9-15. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-31-2021 11. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації. — К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 789с. 12. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов, В. І. Мазуренко; ред.: О. І. Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 351 c. 13. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. – К. : НУБіП України, 2016. – 236 с. 14. Міжнародне підприємництво: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів освіти усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Т.В.Ясінська, Н.С. Станасюк. - Львів: НУ “Львівська політехніка”, ІНЕМ, кафедра ММП, 2021. – 25 с. 15. Міжнародне підприємництво: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів освіти усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Т.В. Ясінська, Н.С. Станасюк. - Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2021. – 47 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).