Бізнес-планування діяльності підприємства

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.022G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Рачинська Галина Василівна. к.е.н., доц. Гвоздь Мар`яна Ярославівна.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів у сфері планування виробничо-фінансової діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання, формування системи знань з методології розроблення бізнес-планів у діяльності підприємств та контролю їх виконання.
Завдання: Загальні компетентності: • уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; • уміння думати абстрактно, здатність до аналізу та синтезу, що дозволяє формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач, здійснювати планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; • здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; • підприємницький дух, ініціативність через здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в управлінні підприємством; навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та викорис-тання існуючих фахові компетентності: • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • здатність з’ясовувати причинно - наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню управлінську інформацію для здійснення планування, організування, мотивування працівників та контролю за діяльністю підлеглих в підрозділах підприємств та організацій; • здатність розуміти і враховувати економічні, політичні, соціальні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних управлінських рішень; • здатність складати, оформлювати і оперувати відповідною документацією у процесі управління організаціями.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань управління підприємствами та організаціями, використовуючи відомі методи 2.Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей для реалізації підприємницької бізнес-ідеї 3.Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач ефективного стратегічного планування реалізації бізнес-ідеї в умовах ринкової економіки 4.Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності підприємств та організацій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів 5. Уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями і підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт і регулювання управлінських процесів 6. Уміння встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати кон'юнктуру ринку продуктів та послуг, приймати оптимальні управлінські рішення, забезпечувати їх документальний супровід та ефективну реалізацію Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести, дискусія, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Українська мова професійного спрямування.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і особливості дисципліни «Бізнес-планування діяльності підприємства» орієнтована для набуття студентами знань та умінь розроблення бізнес-планів та їх економічного обґрунтування в сучасних умовах бізнес-середовища.
Опис: Бізнес-планування у ринковій системі господарювання. Підготовча стадія розробки бізнес-плану: структура, логіка та оформлення. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства (бізнес-проекту). Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації бізнес-проекту Галузь, підприємство та його продукція. Дослідження ринку. Маркетинг-план. Політика ціноутворення. Виробничий план. Формування матеріально-технічної бази. Організаційний план. Оцінка ризиків. Методика оцінки впливу ризиків та напрями їх мінімізації. Фінансовий план.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль - виконання case study, розв’язування задач, підготовка презентацій опитування на практичних заняттях, написання комплексної контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Практичні робота на заняттях – 30 балів; Тестування - 30 балів; Комплексна контрольна робота за варіантами - 30 балів; Розв'язування задач - 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1.Бізнес-план.Технологія розробки : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т.О.Загорна. Київ: Центр навчальної літератури, 2019.384c. 2.Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с. 3. Бізнес-планування : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, В.А. Вишневська, О.С. Хачатурян. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. ? 186с. 4. Рачинська Г. В. Прикладні аспекти планування кадрової стратегії підприємств малого і середнього бізнесу[Електронний ресурс]//Економіка та суспільство.-2021.No32.URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/843 (DOI: 10.32782/2524-0072/2021-32-96) 5. Рачинська Г. В. Проблемні фінансові аспекти в бізнес - плануванні [Електронний ресурс]//Інфраструктура ринку.-2018-№25.-URL: http://www. market - infr. od.ua/uk/25 6. Кваша О.С., Фоміна В.В. Бізнес-планування у діяльності організації: європейські стандарти, основні методологічні підходи та базові процедури[Електронний ресурс]//Економіка та суспільство. 2017. № 12. 785с. С. 268-275 7.Методика розроблення бізнес-плану Європейського банку реконструкції та розвитку [Електронний ресурс]. – URL:http://www.ebrd.com/russian/pages/about.shtml 8.Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств : Наказ Міністерства економіки України від 06.09.2006 № 290 [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon.nau/ua/doc/?code=v0290665-06 9. Швець А. Бізнес-план на підприємстві: формальність для інвестора чи необхідний інструмент для бізнесу [Електронний ресурс].– URL: http://www.business.if.ua/themes/business/material.asp Навчально-методичне забезпечення 1.Електронний навчально - методичний комплекс «Бізнес - планування діяльності підприємства» для студентів НУ "Львівська політехніка"(укладачі Рачинська Г. В., Гвоздь М. Я.) /[Електронний ресурс] http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id= 4850. Інформаційні ресурси 1.Державна служба статистики України.-Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 2 2.Законодавство України офіційний веб-портал – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 3.Інтернет-портал для управлінців Management.com.ua. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/ 4.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).