Технології розробки стартапів

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.023G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю., старший викладач Дума О.I.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Розкриття усіх складових та сторін створення стартапу в сучасних реаліях України. Всебічно ознайомити студентів різних спеціальностей університету з такими темами: як розпочати свій бізнес, методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність, як зробити бізнес унікальним, де взяти гроші, як залучити інвесторів, як просунути бренд на ринок, як привернути увагу суспільства, як формувати бюджет, що таке моделі управляння та стратегічний менеджмент.
Завдання: Полягає у оволодінні майбутніми фахівцями ґрунтовними знаннями, які відображають зміст, структуру та елементи створення стартапу, усвідомлення ролі та значущості усіх компонентів створення стартапу від зародження ідеї до ведення бізнесу; формуванні у них умінь та навичок щодо ефективного використання методів і засобів управління командою, маркетингом, брендом, фінансами, для забезпечення успішного функціонування стартапу.
Результати навчання: 1.1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування та аналізу стартапу; 1.2. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області публічного адміністрування, державного регулювання економіки та страхування, бюджетної політики, теорії конкуренції та підприємництва, теоретичних засад функціонування світових та національних ринків, основ фінансової та бюджетної політик; 1.3. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 1.4. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 1.5. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем управління стартапом; 1.6. Уміння здійснювати управління якістю, інноваційно-інвестиційною діяльністю, управлінням в кризових умовах, в конкурентному середовищі, управлінням розвитком систем для реалізації завдань стартапу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: менеджмент підприємництво
Короткий зміст навчальної програми: Методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність. Цінності споживачів та як сформувати голубий океан. Маркетинг при виході стартапу на ринок. Соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу. Сучасні методи залучення коштів. Безнес-моделі. Створення команди та продажі продукту стартапу. Презентація стартапу для інвесторів та вихід на ринок.
Опис: Тема 1. Методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність Тема 2. Цінності споживачів та як сформувати голубий океан Тема 3. Маркетинг при виході стартапу на ринок Тема 4. Сучасні методи залучення коштів Тема 5. Бізнес-моделі Тема 6. Створення команди та продажі продукту стартапу Тема 7. Презентація стартапу для інвесторів та вихід на ринок
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль (100%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Эрик Рис Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. М.: Альпина Паблишер, 2013р.-249с. 2. Ден Сенор, Сол Синґер «Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива Yakaboo Publishing, 2016.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).