Бізнес-планування та управління проектами

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.024G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Управління проєктами
Лектор: д.е.н., проф. Ільчук П.Г., к.е.н., доц. Якимів А. І., Когут І. В., к.е.н. Лучко Г. Й., к.е.н. Скворцов Д. І., к.е.н. Шишковський С. В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни „Бізнес-планування та управління проектами” є набуття здобувачами теоретичних знань з бізнес-планування і проектного менеджменту, практичних навичок складання бізнес планів та управління проектами і програмами розвитку суб’єктів господарської діяльності.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здат¬ним продемонструвати такі результати навчання: 1) здатність вибору пріоритетного напряму діяльності бізнесу; 2) розраховувати показники бізнес-плану й оформляти проекти його розділів, формувати бізнес-план; 3) оцінювати економічну ефективність проектів; 4) здатність продемонструвати знання та розуміння параметрів і факторів впливу на розвиток проекту з метою формування його бюджету; 5) розуміння ризиків проектної діяльності, керівництва проектами і програмами, зокрема фінансових ризиків проекту, їхнє врахування під час застосування бюджетного методу управління проектом; 6) здатність налагоджувати, розвивати та узгоджувати взаємодію зі стейкхолдерами у проектній діяльності; 7) застосовувати програмні засоби та інформаційні технології під час бізнес-планування та управління проектами; 8) здійснювати інформаційно-документальний супровід планування проектів; 9) ідентифікувати витрати на виконання проекту, формувати бюджет проекту, програми. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей: загальних: 1) здатність вирішувати спеціалізовані завдання та розв’язувати складні практичні проблеми у сфері проектного менеджменту; 2) здатність застосовувати одержані знання у реальних практичних ситуаціях у сфері менеджменту проектів; 3) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 4) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 5) здатність приймати обґрунтовані рішення у сфері менеджменту проектів; 6) здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 7) здатність розробляти проекти та управляти проектами і програмами; фахових: 1) уміння реалізовувати конкретні види управління проектами на засадах виконання загальних функцій менеджменту, формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва проектами; 2) поглиблені знання сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління проектами і програмами; 3) здатність вибирати та практично застосовувати широкий спектр інструментів з метою управління проектами; 4) здатність вибирати та практично застосовувати широкий спектр інструментів з оцінювання економічної ефективності проектів; 5) здатність вибирати та практично застосовувати сучасне програмно-технічне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління проектами; 6) поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення проектної діяльності; 7) уміння розробляти системи управління проектами і програмами та здійснювати їх структурну декомпозицію; 8) уміння здійснювати управління витратами в проектній діяльності на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування, застосовувати бюджетний метод управління проектом; 9) здатність забезпечувати взаємодію між усіма заінтересованими сторонами проекту, програми; 10) здатність забезпечувати інформаційно-документальний супровід проектної діяльності.
Результати навчання: РН1 (ЗН 1 Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад здійснення проектної діяльності, її ресурсного, нормативно-правового, інформаційного та менеджерського супроводу) РН 1 (ЗН 2 Розуміння ризиків проектної діяльності, керівництва проектами) РН 3 (УМ 1 Інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, а також використовувати професійно-профільовані знання, уміння і навички для розв’язання завдань проектного менеджменту) РН 4 (УМ 2 Налагоджувати, розвивати та узгоджувати взаємодію зі стейкхолдерами у проектній діяльності) РН 5 (УМ 3 Застосовувати програмні засоби та інформаційні технології під час виконання проектів) РН 6 (УМ 4 Здійснювати інформаційно-документальний супровід у процесі виконання проектів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни „Бізнес-планування та управління проектами” передбачає оволодіння знань з бізнес-планування і практичних навичок складання бізнес планів, проектного менеджменту та зокрема управління проектами і програмами розвитку суб’єктів господарської діяльності планування проектів, аналізування та оцінювання ризиків та ефективності виконання проекту.
Опис: Проектний менеджмент та бізнес-планування Вибір пріоритетного напряму діяльності бізнесу Планування розвитку бізнесу Організаційний план Фінансовий план Управління ризиками Управління бізнес-проектами Інформаційне забезпечення управління проектами
Методи та критерії оцінювання: Вибіркове усне опитування на лекціях та практичних заняттях, усний або письмово-усний поточний контроль, письмова контрольна робота, виконання індивідуального завдання (написання бізнес-плану), комп’ютерне тестування. Під час дистанційної роботи (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі здобувачами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти з дисципліни „Бізнес-планування та управління проектами” відбувається за одним із 2-х методів: 1) здобувач повинен виконати контрольну роботу, а для її захисту пройти тестування (пріоритетний варіант – за допомогою ВНС). Захист контрольної роботи здобувачами освіти оцінюється у 100 балів; 2) здобувач повинен виконати контрольну роботу у формі бізнес-плану, а її захист оцінюється на основі активності під час занять та усного опитування. Захист контрольної роботи у формі бізнес-плану здобувачами освіти оцінюється у 100 балів. Такі 2 методи є альтернативними. Для оцінювання знань з дисципліни „Бізнес-планування та управління проектами” здобувачем (за погодженням з викладачем) вибирається виключно один з 2-х вищезгаданих методів впродовж першого місяця семестру. Критерії оцінювання за методом №1: - оцінку 88-100 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання контрольної роботи, правильно оформив контрольну роботу, дав правильні та вичерпні відповіді на усі тестові запитання, а також впродовж курсу брав активну участь на практичних та лекційних заняттях. Допускаються незначні помилки у оформленні контрольної роботи, а також незначні помилки у відповідях на тестові запитання, які в цілому не ставлять під сумнів високий рівень знань здобувача освіти. Однак виконання завдань контрольної роботи не у повному обсязі не допускається; - оцінку 71-87 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання контрольної роботи, правильно оформив контрольну роботу, дав правильні та вичерпні відповіді на більшість тестових запитань, а також впродовж курсу брав активну участь на практичних та лекційних заняттях. Допускаються незначні помилки у контрольній роботі та/або оформленні контрольної роботи, а також помилки у відповідях на тестові запитання, які в цілому не ставлять під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти. Однак виконання завдань контрольної роботи не у повному обсязі не допускається; - оцінку 50-70 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання контрольної роботи, оформив контрольну роботу, дав правильні та вичерпні відповіді на більшість тестових запитань. Допускаються помилки у оформленні контрольної роботи, а також помилки у відповідях на тестові запитання, які в цілому не ставлять під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти. Однак виконання завдань контрольної роботи не у повному обсязі не допускається; - оцінку 0-49 балів отримує здобувач освіти, котрий не виконав усі завдання контрольної роботи, допустив критичні помилки у оформленні контрольної роботи, дав помилкові відповіді на більшість тестових запитань, що в цілому ставить під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти; Критерії оцінювання за методом №2: - оцінку 88-100 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання для написання контрольної роботи у формі бізнес-плану, правильно оформив контрольну роботу у формі бізнес-плану, дав правильні та вичерпні відповіді на усі запитання під час усного опитування, а також впродовж курсу брав активну участь на практичних та лекційних заняттях. Допускаються незначні помилки у оформленні контрольної роботи у формі бізнес-плану, а також незначні помилки у відповідях на запитання під час усного опитування, які в цілому не ставлять під сумнів високий рівень знань здобувача освіти. Однак виконання завдань контрольної роботи у формі бізнес-плану не у повному обсязі не допускається; - оцінку 71-87 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання для написання контрольної роботи у формі бізнес-плану, правильно оформив контрольну роботу у формі бізнес-плану, дав правильні та вичерпні відповіді на усі запитання під час усного опитування, а також впродовж курсу брав активну участь на практичних та лекційних заняттях. Допускаються незначні помилки у контрольній роботі у формі бізнес-плану та/або оформленні контрольної роботи у формі бізнес-плану, а також помилки у відповідях під час усного опитування, які в цілому не ставлять під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти. Однак виконання завдань контрольної роботи у формі бізнес-плану не у повному обсязі не допускається; - оцінку 50-70 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання для написання контрольної роботи у формі бізнес-плану, оформив контрольну роботу у формі бізнес-плану, дав відповіді на більшість запитань під час усного опитування. Допускаються помилки у контрольній роботі у формі бізнес-плану та/або оформленні контрольної роботи у формі бізнес-плану, а також помилки у відповідях під час усного опитування, які в цілому не ставлять під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти. Однак виконання завдань контрольної роботи у формі бізнес-плану не у повному обсязі не допускається; - оцінку 50-70 балів отримує здобувач освіти, котрий не виконав усі завдання для написання контрольної роботи у формі бізнес-плану, допустив критичні помилки у оформленні контрольної роботи у формі бізнес-плану, не дав відповіді на більшість запитань під час усного опитування.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Розподіл балів за 100-бальною шкалою Поточний контроль (ПК), 1 метод: контрольна робота = 100 балів Поточний контроль (ПК), метод 2: контрольна робота у формі бізнес-плану = 100 балів
Рекомендована література: Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування та управління проектами» [Електронний ресурс] / П. Г. Ільчук та ін. – Львів, 2022. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування та управління проектами» [Електронний ресурс] / П. Г. Ільчук та ін. – Львів, 2022. Бізнес-планування підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Варналій З. С. [та ін.]. - Чернівці : Технодрук, 2019. - 263 с. Науково-методичні засади підприємництва та бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / Б. Глінковська-Краузе [та ін.] ; [за заг. ред. А. М. Колосова і В. А. Чеботарьова] ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Каф. економіки, маркетингу та підприємництва, Центр н.-д. співробітництва Польща - Україна. - Старобільськ : Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2019. - 273 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).