Ефективне лідерство

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.015G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Жежуха Володимир Йосипович, канд. екон. наук, доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; • уміння бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на управління працівниками, та здатність визначити і врахувати ці фактори в конкретних управлінських ситуаціях; • здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; • уміння працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами як на загальному, так і на фаховому рівнях; • уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові продукти у визначеній сфері, вибирати належні напрями діяльності та відповідні методи для їх реалізації, враховуючи наявні ресурси.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади феномену лідерства. Оцінювання компетентностей в лідерстві. Лідерство на засадах мотивування. Модель лідерства у новому середовищі. Адаптація та інтегрування як інструменти лідерства. Командна робота та інструменти її забезпечення на засадах лідерства. Time – менеджмент як інструмент лідерства. Ухвалення управлінських рішень на засадах лідерства
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100 балів): • виконання завдань на практичних заняттях (30 балів); • виконання і захист контрольної роботи (30 балів); • тестування (40 балів).
Рекомендована література: 1. Про лідерство: 10 найкращих статей з Harvard Business Review; Пер. з англ. О. Лобастової. – Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. 2. Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати. Пер. з англ. С. Опацької. – Київ: Наш формат, 2017. 3. Ґоулман Д., Бояціс Р., Маккі Е. Емоційний інтелект лідера. – Київ: Наш Формат, 2019. 4. Фелан К. Вибачте, я зруйнувала вашу компанію. – Київ: Наш Формат, 2021. 5. Мартін Р., Ріел Дж. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір. – Київ: Наш Формат, 2019.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).