Водні технології

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.025
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка фахівця з теоретичних основ очищення природних і стічних вод шляхом розширення і поглиблення набутих знань та забезпечення фундаментальної підготовки для вивчення спеціальних дисциплін професійного спрямування.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: - ФК2. Здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, обладнання, матеріали й конструкції. - ФК13. Здатність впроваджувати інноваційні технології, сучасні машини та обладнання при будівництві, експлуатації та реконструкції об’єктів професійної діяльності. - ФК14. Здатність впроваджувати енерго- та ресурсоефективні водні технології у сфері професійної діяльності.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН8. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод. РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Фізика; • Основи гідротехніки; • Технічна механіка рідин і газів; кореквізити: • Водна інженерія, • Раціональне використання та охорона водних ресурсів.
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні "Водні технології" розглядаються систематизовані наукові досягнення з теорії очищення води від гетерогенних і гомогенних домішок механічними, фізичними, хімічними, фізико-хімічними, біохімічними і біологічними методами. Подано теоретичні закономірності очищення води від завислих речовин у гравітаційному і відцентровому полях, фільтруванням, флотацією, електрохімічними методами. Вилучення домішок колоїдного, молекулярного та йонного ступеня дисперсності розглядаються на підставі теоретичних закономірностей агрегації за допомогою коагуляції, адсорбції, екстракції, йонного обміну, біохімічної, бактерицидної та віруліцидної обробок води, зокрема під дією випромінювання.
Опис: 1. Склад, характеристика домішок і забруднень природних і стічних вод 2. Теоретичні основи вилучення завислих речовин механічними методами 3. Теоретичні основи вилучення забруднювальних речовин методом флотації та електрофлотації 4. Теоретичні основи прояснення води фільтруванням 5. Теоретичні основи вилучення з води тонкодисперсних завислих речовин і колоїдів методами агрегації домішок 6. Теоретичні основи адсорбційного та йонообмінного очищення води 7. Теоретичні основи баромембранних технологій 8. Теоретичні основи біологічного та біохімічного очищення води 9. Теоретичні основи деструктивного очищення води
Методи та критерії оцінювання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи; • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять (10%), виконання розрахунково-графічної роботи (20%); • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: – 100–88 балів – оцінка А ("відмінно") виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу модуля, вміння аналізувати явища, які вивчаються, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 87–80 балів – оцінка В ("дуже добре") виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 79–71 бал – оцінка С ("добре") виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 70–61 бал – оцінка D ("посередньо") виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; – 60–50 балів – оцінка Е ("задовільно") виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; – 49–26 балів – оцінка FX ("незадовільно" з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 25–00 балів – оцінка F ("незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 172 с. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 128 с. 3. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною // Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №400 від 12.05.2010 р.