Водна інженерія

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Гнатів Р.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Вища математика; - Фізика; - Інженерна геодезія; - Опір матеріалів. Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Технічна механіка рідин і газів; - Гідротехнічні споруди; - Гідравлічні та аеродинамічні машини, насосні станції; - Експлуатація водогосподарських об’єктів.
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Види і розвиток меліорацій. Ефективність меліорацій. Тема 2. Природно-кліматичні умови і необхідність гідромеліорацій. Тема 3. Водний режим ґрунтів меліорованих територій. Причини незадовільного водного режиму ґрунтів. Тема 4. Норми осушення сільськогосподарських угідь, населених пунктів, промислових територій. Критична глибина залягання рівня ґрунтових вод. Тема 5. Водно-балансові розрахунки. Методи регулювання водного режиму ґрунтів. Тема 6. Способи осушення і зрошення сільськогосподарських земель. Режим зрошення сільськогосподарських земель. Тема 7. Типи гідромеліоративних систем в залежності від природно-агро-меліоративних умов. Тема 8. Етапи створення водогосподарсько-меліоративних об’єктів: проектування, будівництво, експлуатація. Тема 9. Типи гідромеліоративних систем гумідної зони. Елементи осушувальних систем. Тема 10. Проектування в плані складових елементів осушувальних систем. Тема 11. Регулююча осушувальна мережа. Будівництво і параметри закритого дренажу, відкритих каналів. Розрахунки елементів регулюючої осушувальної мережі. Тема 12. Провідна і огороджувальна осушувальна мережа. Витрати води в каналах і розміри каналів. Тема 13. Конструкції осушувальних систем. Споруди на осушувальних системах. Зволоження осушуваних земель. Тема 14. Особливості проведення осушувально-зволожувальних заходів в умовах слабо проникних ґрунтів. Управління водним режимом за допомогою осушувальних та осушувально-зволожувальних систем. Тема 15. Типи і елементи зрошувальних систем. Способи і техніка поливу. Тема 16. Проектування в плані зрошувальної мережі при різних способах зрошення. Тема 17. Витрати води в зрошувальній мережі, розміри каналів і закритих трубопроводів. Тема 18. Джерела зрошення. Конструкції зрошувальних систем, споруди на них. Тема 19. Зрошувальні системи в умовах засолених земель. Зрошувальні системи в умовах зрошення стічними водами. Рисові зрошувальні системи. Управління водним режимом за допомогою зрошувальних систем. Тема 20. Регулювання рівнів ґрунтових вод в умовах населених пунктів та промислових територій. Підтоплення земель. Тема 21. Способи і споруди для захисту територій від поверхневого затоплення і підтоплення. Тема 22. Реконструкція гідромеліоративних систем. Основні завдання і необхідні заходи. Тема 23. Ерозія ґрунтів та боротьба з нею. Тема 24. Природоохоронні заходи в зонах осушувальних і зрошувальних меліорацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК): 30. Екзаменаційний контроль: - письмова компонента - 40; - усна компонента - 30. Разом за дисципліну: 100.
Рекомендована література: 1. Лазарчук М.О. Основи гідромеліорацій: Осушення земель. Навчальний посібник. - Рівне:НУВГП, 2006. 2. Гурин В.А. Технологія зрошування: Навчальний посібник / В.А. Гурин, М.П. Степаненко, М.Г. Степаненко. – Рівне : НУВГП, 2013. 3. Мелиорация земель / [А.И. Голованов, И.П. Айдаров, М.С. Григоров, В.Н. Краснощеков и др. ]; Под ред. А.И. Голованова. – М. : КолосС, 2011. 4. Шуравин А.В. Мелиорация / А.В. Шуравин, А.И. Кибека. – М. : ИКФ ?ЭКМОС?, 2006. 5. Проектування осушувальних систем. Навч. посібник/ під ред. Лазарчука М.О.- Рівне: НУВГП, 2010. 332с. 6. ДБН В. 2.4.-1-99 Меліоративні системи і споруди. К.: Держбуд України, 2000.

Водна інженерія (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Гнатів Р.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Вища математика; - Фізика; - Інженерна геодезія; - Опір матеріалів. Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Технічна механіка рідин і газів; - Гідротехнічні споруди; - Гідравлічні та аеродинамічні машини, насосні станції; - Експлуатація водогосподарських об’єктів.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Розрахунок водного балансу корнежилого шару ґрунту. 2. Визначення режиму зрошення сільськогосподарських культур. 3. Розрахунок закритого дренажу та визначення елементів регулюючої дренажної мережі осушувальних систем водопроникних та слабо проникних ґрунтів. 4. Визначення елементів провідної і огороджувальної осушувальної мережі, розрахункових витрат води. 5. Гідравлічний розрахунок розмірів провідних каналів та розрахунок закритого колектору осушувальної мережі. 6. Розрахунок закритої зрошувальної мережі при поливі дощувальною машиною. Розрахунок зрошування зі ставка на місцевому стоку. 7. Розрахунок системи промивки та дренажу зрошувальних земель. 8. Визначення параметрів основних елементів вузла зрошувальної насосної станції. 9. Розрахунок обваловки для запобігання підтоплення земель у заплаві річки. Розрахунок водозатримного валу при запобіганні росту ярів та зсувів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК): 30. Екзаменаційний контроль: - письмова компонента - 40; - усна компонента - 30. Разом за дисципліну: 100.
Рекомендована література: 1. Лазарчук М.О. Основи гідромеліорацій: Осушення земель. Навчальний посібник. - Рівне:НУВГП, 2006. 2. Гурин В.А. Технологія зрошування: Навчальний посібник / В.А. Гурин, М.П. Степаненко, М.Г. Степаненко. – Рівне : НУВГП, 2013. 3. Мелиорация земель / [А.И. Голованов, И.П. Айдаров, М.С. Григоров, В.Н. Краснощеков и др. ]; Под ред. А.И. Голованова. – М. : КолосС, 2011. 4. Шуравин А.В. Мелиорация / А.В. Шуравин, А.И. Кибека. – М. : ИКФ ?ЭКМОС?, 2006. 5. Проектування осушувальних систем. Навч. посібник/ під ред. Лазарчука М.О.- Рівне: НУВГП, 2010. 332с. 6. ДБН В. 2.4.-1-99 Меліоративні системи і споруди. К.: Держбуд України, 2000.