Інженерна гідравліка

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н. Матлай Іван Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН3. Виконувати експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні об’єктів професійної діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Фізика, • Технічна механіка рідин і газів, • Основи гідротехніки.
Короткий зміст навчальної програми: Рівномірний рух води у відкритих руслах. Нормальна глибина. Гідравлічно-найвигідніший переріз русла. Сталий нерівномірний рух води у відкритих руслах. Критична глибина, критичний похил. Криві вільної поверхні. Течія води крізь водозливи, затвори, перепади. Гідравлічний стрибок. Спряження б’єфів. Гасіння надлишкової енергії потоку на водобійних спорудах. Безнапірні та напірні підземні фільтраційні потоки.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка: Підручник для вузів - К.: Слово, 2006. - 432 с. 2. Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 264 с. 3. Рогалевич Ю.П. Гідравліка: Підручник. - К. : Вища школа, 2010. - 431 с. 4. Константінов Ю. М. Технічна механіка рідини і газу: Підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа – К.: Вища школа, 2002. – 277 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Інженерна гідравліка (курсова робота)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.029
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н. Матлай Іван Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН3. Виконувати експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні об’єктів професійної діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Фізика, • Технічна механіка рідин і газів, • Основи гідротехніки.
Короткий зміст навчальної програми: Рівномірний рух води у відкритих руслах. Нормальна глибина. Гідравлічно-найвигідніший переріз русла. Сталий нерівномірний рух води у відкритих руслах. Критична глибина, критичний похил. Криві вільної поверхні. Течія води крізь водозливи, затвори, перепади. Гідравлічний стрибок. Спряження б’єфів. Гасіння надлишкової енергії потоку на водобійних спорудах.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (диференційований залік): захист курсової роботи (100%)
Рекомендована література: 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка: Підручник для вузів - К.: Слово, 2006. - 432 с. 2. Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 264 с. 3. Рогалевич Ю.П. Гідравліка: Підручник. - К. : Вища школа, 2010. - 431 с. 4. Константінов Ю. М. Технічна механіка рідини і газу: Підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа – К.: Вища школа, 2002. – 277 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).