Ділова документація

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.007G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Вовк Наталія Степанівна, к.і.н., доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності; набуття практичних умінь і навичок, необхідних для роботи з документами
Завдання: загальні компетентності: • знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; • здатність спілкуватись іноземною мовою; • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); фахові компетентності: • здатність аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій; • здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів; • здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
Результати навчання: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); вміти керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Українська мова (за професійним спрямуванням) Кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Служба діловодства в організаціях: особливості роботи та характеристика діяльності. Особливості використання реквізитів у вітчизняній та міжнародній документації. Особливості ведення кадрового діловодства на підприємстві. Складання документів із загальних питань. Документування господарської та зовнішньоекономічної діяльності. Особливості атрибутики у ділових відносин.
Опис: Служба діловодства в організаціях: особливості роботи та характеристика діяльності Особливості використання реквізитів у вітчизняній та міжнародній документації Особливості ведення кадрового діловодства на підприємстві Складання документів із загальних питань Документування господарської та зовнішньоекономічної діяльності Особливості атрибутики у ділових відносин
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): Виконання і захист практичних робіт –30 % Тестування у віртуальному навчальному середовищі за темами – 50 % Контрольне тестування - 20 %
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання і захист практичних робіт – 5 б. * 6 практичних робіт 30 балів Тестування у ВНС за темами – 50 балів Контрольне тестування - 20 балів
Рекомендована література: 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посібник. Київ: Університет «Україна», 2013. 416 с. 2. Вовк Н. Діловодство в юридичній практиці. Львів: Тріада-Плюс, 2016. 128 с. 3. Вовк Н.С., Голощук Р.О. Ділова документація: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 200 с. 4. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом: підручник С. М. Головань та ін. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 288 с. 5. Комова М .В. Діловодство: навч. посібник. Львів: Тріада плюс, 2006. 220 с. 6. Кислюк К.В. Спеціальне документознавство. К.: Кондор, 2011. 192 с. 7. Мина Ж.В., Думанський Н.О. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 158 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).