Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.019G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д. е. н., професор Крикавський Є.В., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Чорнописька Н.В., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Похильченко О.А., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Гайванович Н.В., ., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Довгунь О.С., кафедра маркетингу та логістики
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики та управління ланцюгами поставок, теорії і практики розвитку цього напряму в країнах Європейського союзу та досвіду втілення провідними європейськими компаніями найкращих логістичних практик, а також набуття вмінь і навичок адекватного логістичного мислення та логістичної поведінки при прийнятті логістичних рішень в сучасних умовах.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних: - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з теорії менеджменту у сфері логістики та управління ланцюгами поставок; - здатність до вироблення адекватних рішень у сфері логістики на основі сформованого логістичного мислення; - здатність до прийняття обґрунтованих логістичних рішень під час імплементації найкращих зразків європейського досвіду в логістичній галузі України. фахових: - здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій логістики; - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані логістичні рішення; - здатність обирати та практично застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінні ланцюгами поставок.
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати: досвід європейських країн у застосуванні логістики та роль логістики у реформуванні економіки України; науково-практичні концепції та технології європейських компаній; засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції; кращі зразки європейської логістичної практики; перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі. - вміти: ідентифікувати вплив логістики у реформуванні економіки України; ідентифікувати вплив ланцюгів поставок з стратегічного та оперативного погляду в економіці країн ЄС; оцінювати результативність діючих ланцюгів поставок; імплементувати загальновизнані техніки та інструменти логістики та концепції управління ланцюгами поставок в процесі вирішення ситуаційних вправ та кейсів, базованих на прикладах діяльності вітчизняних та європейських компаній. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН: здатність продемонструвати базові знання з логістики та управління ланцюгами поставок РН: здатність продемонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування логістичних рішень РН: уміння виявляти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у логістиці РН: уміння застосовувати системний підхід в управлінні ланцюгами поставок, визначати «вузькі місця» та пропонувати управлінські рішення АіВ. Здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні рішення АіВ. Спроможність продукувати креативні ідеї, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики та управління ланцюгами поставок через призму вивчення європейських логістичних стандартів та найкращих зразків європейської практики у галузі логістики, а також набуття вмінь і навичок адекватного логістичного мислення та логістичної поведінки при прийнятті логістичних рішень в сучасних умовах в контексті євроінтеграційних процесів.
Опис: Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки. Досвід європейських країн у застосуванні логістики Тема 2. Фундаментальні засади логістики. Тема 3. Ланцюг поставок. Засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції Тема 4. Інтеграція логістичних процесів в ланцюгах поставок: досвід розвитку логістики в країнах ЄС Тема 5. Логістика у стратегічному розвитку ланцюгів поставок: особливості розвитку логістики в країнах ЄС Тема 6. Результативність ланцюгів поставок: кращі зразки європейської логістичної практики Тема 7. Досягнення ланцюгами поставок конкурентних переваг: європейський досвід Тема 8. Перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): робота на практичних заняттях, виконання контрольної роботи. Підсумковий контроль (40%, залік): комп’ютерне тестування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття – 40 балів. Контрольна робота – 20 балів. Комп’ютерне тестування – 40 балів. Максимальна оцінка в балах – 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Практичні заняття – 40 балів. Ділова гра «Business on the move» - максимальна оцінка 10 балів. Ділова гра «Bottleneck логістичної системи» - максимальна оцінка 10 балів. Ділова гра «Eurosession» - максимальна оцінка 10 балів. Ситуаційна вправа «Рабен» - максимальна оцінка 10 балів. Таким чином студенти мають можливість набрати максимальну кількість 40 балів протягом семестру. Якщо студент був відсутній на заняттях, він виконує індивідуальну роботу за кожне пропущене заняття. Максимальна кількість балів виставляється за правильність аналітичних розрахунків, повноту розкриття кожного завдання, коректність висновків, презентацію рішень, правильність відповідей під час захисту, вчасну здачу. Контрольна робота – 20 балів. Студент виконує контрольну роботу відповідно до свого варіанту. При умові правильного виконання, оформлення, вчасної здачі та знання матеріалу при захисті студент отримує 20 балів (максимум). Комп’ютерне тестування – 40 балів. Проводиться у Віртуальному навчальному середовищі після завершення лекторіуму та практикумів. Бали виставляються автоматично, одразу після проходження тестів.
Рекомендована література: 1. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с. 2. Крикавський Є. Логістичні системи: Підручник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2019. – 288 с. 3. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 340 с. 4. Krykavskyy Ye., Hayvanovych N., Pokhylchenko O., Leonova S., Dovhun O., Chornopyska N. V. Formation of future logistics landscape: Ukrainian case // Contemporary issues in economy: abstract book of the 11th International conference on applied economics, 17–18 June 2021, Torun, Poland. – 2021. – C. 94-95. 5. Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Supply chain development drivers in Industry 4.0 in Ukrainian enterprises. Oeconomia Copernicana. 2019. 10(2), Р. 273-290. DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2019.014. URL: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1571. 6. Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Digitalization of Supply Chains: New Paradigm. Contemporary Issues in Economy: Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics: Entrepreneurship and Management (Torun, Poland, 27–28 june 2019). Torun, 2019. P. 103-112. DOI: 10.24136/eep.proc.2019.4 (eBook). URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/55/57/86-2 7. Chornopyska N.V. Professional logistician’s portrait: marketing research/ Chornopyska N.V., Stasiuk K.Z. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Логістика”. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - № 892. – С. 256-261. 8. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок /Є.В. Крикавський, Н.В.Чорнописька/ Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: Монографія / / За наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – К: Логос, 2015. – С. 130-151. 9. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. «Логістичний паспорт» України у глобальній конкуренції. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2013.- №769 – С.324-331. 10. Крикавський Є.В. Наконечна Т.В. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Логістика» 2016. № 846. – с. 79 – 84 11. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Україна в глобальних ланцюгах поставок. Науковий журнал “Логістика: теорія і практика” Луцького національного технічного університету. – №1(2). - Луцьк. – 2012. – С. 92-101 12. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Міжнародна логістика у формуванні «логістичного паспорта» України// Логистика: проблемы и решения. – №2 (81) март-апрель. - 2019. – С. 14-17. 13. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістична інфраструктура// Логистика: проблемы и решения. – №1 (86) январь-февраль. - 2020. – С. 16-20. 14. Чорнописька Н.В. Якісні детермінанти вітчизняного ринку логістичних послуг/ Чорнописька Н.В., Болібрух Л.І. // Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Національного авіаційного університету. - Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - Випуск 5(73). Частина 2. – С. 166-172. DOI:https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-48. 15. European Framework for „Knowledge Triangle“ in the Logistics Sector: COMPENDIUM OF GOOD PRACTICES / Erasmus +, Framelog.pdf 16. Голдрат Е., Кокс Дж. МЕТА: Процес безперервного вдосконалення. – В-во: Наш формат, 2019, 448 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).