Інформаційні технології організації бізнесу

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.006G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: к.т.н., доцент, Марковець О.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсу є формування у студентів систематичного наукового підходу до інжинірингу ділової активності підприємств та фірм засобами нових інформаційних технологій та реінжинірингу бізнес-процесів, розуміння мети, завдань та методів застосування нових інформаційних технологій в різних сферах діяльності (на прикладі бізнесу); формування та закріплення навичок дослідження та аналізу об'єктів та процесів у бізнесі, керівництва процесом наукового та інженерного пошуку в складних предметних галузях; володіння навичками аналізу бізнес-процесів.
Завдання: знати: сутність бізнес-процесів як базового елементу ділової активності; мету та критерії ефективності застосування нових інформаційних технологій для оптимізації ділової активності; сучасні методи оптимізації та проектування ділової активності; основні принципи та методи реінжинірингу бізнес-процесів; класифікацію задач системного та системно-об’єктного аналізу; технологію системно-структурного аналізу "3-Vіew Modelіng (3VM)"; стандарт функціонального моделювання ІDEF0. вміти: планувати процес впровадження нових інформаційних технологій в діяльності підприємств та фірм; використовувати сучасні інструментальні засоби моделювання та БПР для оптимізації ділової активності; проводити системний аналіз
Результати навчання: - здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг. - створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги. - розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційній діяльності. - застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Основні підходи до проектування та оптимізації бізнес-процесів. Методи організації та проектування бізнес-процесів. Основні принципи системного підходу до моделювання бізнес-процесів. Метод функціонального моделювання SADT (IDEF0). Система стандартів IDEF. Моделювання потоків даних. Технологія системно-об’єктного моделювання. Концептуальні основи CASE-технологій
Опис: Дисципліна охоплює питанням аналізу та моделювання предметних областей з метою побудови організаційних та інформаційних систем. Подаються принципи візуального моделювання систем та бізнес-процесів, принципи структурного системного та об’єктноорієнтованого підходів до моделювання систем. Наведено методи системного структурного аналізу і моделювання бізнес-процесів: функціонального моделювання IDEF0, моделювання процесів IDEF3, моделювання потоків даних DFD, моделювання даних ERM, а також методи об’єктно-орієнтованого аналізу і моделювання бізнес-процесів на основі уніфікованої мови моделювання UML. Описано способи застосування методів моделювання бізнес-процесів для виконання консалтингових проектів та реорганізації діяльності підприємств. Розглянуто сучасні CASE-засоби автоматизації моделювання бізнес-процесів
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Діагностика знань відбувається шляхом оцінювання виконаних лабораторних робіт та екзаменаційного контролю (письмової та усної компоненти).
Рекомендована література: 1. Кравець Р.Б. Інформаційні технології організації бізнесу: Навч.посібник/ Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, О.В. Марковець – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013, – 228 с. 2. Катренко А.В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко ; наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів :Новий світ-2000, 2013. — 396 с. 3. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. ідоп.]. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с. 4. Петренко Н. О. Управління проектами : навчальний посібник. /Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 224
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).