Облік і звітність фізичних осіб-підприємців

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.018G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Воськало Наталія Миколаївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Облік і звітність фізичних осіб-підприємців» є отримання знань для реєстрації фізичною особою-підприємцем, засвоєння принципів розрахунків податків на загальній і спрощеній системах оподаткування, вміння складати первинні документи та звітність.
Завдання: - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу - здатність працювати автономно - знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності - навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій - здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. - вміння розв’язувати типові задачі та вирішувати практичні проблеми в комерційній діяльності для прийняття управлінських рішень - застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання - формувати та подавати користувачам податкову звітність
Результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності суб’єктів господарювання. Визначати сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності фізичних осіб-підприємців. Розуміти особливості практики здійснення обліку та оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач з обліку та оподаткування, систематизувати та аналізувати її, демонструючи розуміння впливу якості облікового забезпечення на формування достовірної звітності, як основи для прийняття управлінських рішень. Вміти формувати податкову звітність фізичних осіб-підприємців та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - мікроекономіка - бізнес-аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Курс розпочинається з розгляду порядку реєстрації підприємцем, заповнення необхідних документів для цього та вибору системи оподаткування з врахуванням обмежуючих факторів. Доходи фізичних осіб підприємців оподатковуються або податком з доходів фізичних осіб на загальній системі оподаткування, або єдиним податком – на спрощеній системі оподаткування. Крім основних принципів оподаткування зазначеними податками, звертається увага на первинні документи, які виступають джерела отримання інформації для розрахунків податків, і є об’єктом перевірки контролюючих органів. Також розглядається заповнення і подання податкової звітності
Опис: Порядок реєстрації фізичної особи-підприємця та обрання системи оподаткування (Порядок реєстрації фізичної особи-підприємця. Фактори, які впливають на вибір системи оподаткування). Ведення обліку на спрощеній системі оподаткування (Первинні документи, які складають підприємці, та отримують від контрагентів. Узагальнення інформації з первинних документів та розрахунок єдиного податку.) Ведення обліку на загальній системі оподаткування (Первинні документи, які складають підприємці, та отримують від контрагентів. Узагальнення інформації з первинних документів та розрахунок податку з доходів фізичних осіб та військового збору) Облікові аспекти розрахунків з найманими працівниками (Документування при прийняті працівників на роботу. Розрахунок заробітної плати працівникам.) Безготівкові та готівкові розрахунки у фізичних осіб-підприємців (Операції на поточному рахунку в банку. Готівкові розрахунки та використання реєстратора розрахункових операцій) Порядок нарахування та сплати податків, формування та подання звітності фізичними особами-підприємцями (Терміни сплати податків та їх нарахування. Порядок складання і подання звітності фізичними особами-підприємцями.) Електронний документообіг, подання звітності та контроль за сплатою податків (Електронний кабінет платника податків. Програмні продукти для електронного документообігу та подачі звітності)
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, робота на практичних заняттях, виконання та захист контрольної роботи, заліковий тестовий контроль
Критерії оцінювання результатів навчання: усне опитування - 10 робота на практичних заняттях - 10 виконання та захист контрольної роботи - 20 заліковий тестовий контроль - 60
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Облік у ФОП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/books/327/ 2. Як відкрити ФОП в Україні: покрокова інструкція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.032.ua/helper/608 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 1. Облік і звітність фізичних осіб-підприємців: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічних та неекономічних спеціальностей / Укл.: Н.М. Воськало – Львів: (рукопис), 2022 р. 2. Облік і звітність фізичних осіб-підприємців: Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів економічних та неекономічних спеціальностей / Укл.: Н.М. Воськало – Львів: (рукопис), 2022 р. 3. Облік і звітність фізичних осіб-підприємців: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів економічних та неекономічних спеціальностей / Укл.: Н.М. Воськало ? Львів: (рукопис), 2022 р. 4. Облік і звітність фізичних осіб-підприємців: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів денної форми навчання економічних та неекономічних спеціальностей / Укл.: Н.М. Воськало – Львів: (рукопис), 2022 р. 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Облік і звітність фізичних осіб-підприємців» [Електронний ресурс] / Н.М. Воськало. – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12638 (сертифікат № 04745, реєстраційний номер Е41-237-1044/2022 від 26.05.2022 р.).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).