Україна-ЄС: цифрова трансформація

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.005G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держави; особливості взаємодії окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; основні етапи європейської інтеграції, заснування та інституційну організацію ЄС; засади Єдиного цифрового ринку ЄС; зміст Цифрового кодексу ЄС; особливості стратегії цифрової трансформації України; цифрову адженду України; 2) розуміти зміст інституціональної організації та трьох опор ЄС; спільні горизонтальні та секторальні політики ЄС; європейські стандарти в сфері цифрових технологій; цифровий потенціал України; проблеми діджиталізації України в контексті європейської інтеграції; Digital Agenda та Digital Single Market; положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері цифровізації; 3) вміти практично застосувати прогресивні практики ЄС для цифровізації України; інструменти та можливості, пропоновані Європейським Союзом для гармонізації цифрових ринків, забезпечення стійкої цифрової трансформації України, у тому числі через ініціативу ЄС EU4Digital; застосовувати набуті знання в своїй майбутній професійній діяльності під час імплементації європейських цифрових стандартів, зафіксованих в Угоді про асоціацію України з ЄС; 4) оволодіти навичками: цифрового громадянина; застосування технологій; творчої комунікації; критичного та креативного мислення; ефективного навчання; прийняття поінформованих, відповідальних рішень; аналізу та оцінки інформації; формування питань на основі інформації; використання ефективних стратегій для пошуку інформації; узагальнення інформації в письмовій, графічній та усній формах; роботи в команді для досягнення мети; забезпечення лідерства; вирішення проблем; формування ефективної та раціональної аргументації; управління проєктною діяльністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: філософія, історія державності та культури України. Кореквізити: немає
Короткий зміст навчальної програми: Запропонований курс викладається в рамках проєкту EUSTS: "European studies for technical specialties at Lviv Polytechnic National University" за Програмою ЄС Erasmus+ Жан Моне Кафедра. Метою інтерактивного міждисциплінарного курсу є формування знань про Європейський Союз, вивчення принципів і засад цифрової трансформації ЄС та імплементації такого досвіду в Україні. Тематичний план курсу: Процес європейської інтеграції та створення ЄС. Три опори ЄС як підґрунтя для спільного союзу. Спільні політики ЄС: Єдиний цифровий ринок ЄС. Співпраця держав-учасниць Східного партнерства в сфері цифрових технологій та специфіка їх співпраці з ЄС. Співпраця України з ЄС: Цифрова адженда для України. Діджиталізація України: проблеми і перспективи
Методи та критерії оцінювання: лекції, інтерактивні семінарські заняття (мозкова атака, дискусія, кейс-стаді, робота в команді, дебати, симуляційні ігри, медіація, відео-, аудіо- та фото засоби), студентський проєкт (проджект менеджмент), участь в івентах (тренінги, медіатека, «Speaking Club», регіональний вебінар, молодіжний форум, екскурсії, конкурс відеороликів, воркшопи, імітаційні ігри, хакатони конференції, зимова школа, гостьові лектори тощо). Поточний контроль (100 %): усне опитування (40), студентський проєкт (40), підсумкове тестування (20 балів)
Рекомендована література: 1. Європейський Союз: Історія і засади функціонування: Навч. посіб. - 2-ге вид., виправ. і доп. Рекомендовано МОН / Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. - К., 2012. - 759 с. 2. Інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf 3. Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європи: перетворення перешкод на вікна можливостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-Ukrayiny-do-YEdynogo-tsyfrovogo-rynku-YEvropy_peretvorennya-pereshkod-na-vikna-mozhlyvostej.pdf 4. Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу: виклики, можливості та бар’єри [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://eu-ua-csp.org.ua/media/uploads/Integration%20to%20EU%20DSM_Ukr%20side_UA.pdf 5. Жосан А. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Economic Analysis. 2020. Vol. 30. No. 1 (2). P. 44-52. 6. Калашник Н. Вплив діджиталізації на формування публічної політики в україні. Демократичне врядування. 2020. Вип. 2(26). С.1-13. 7. Оцінка досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/review_of_achievement_of_euua_aa_objectives_ukr_0.pdf 8. Самойленко, А. Особливості цифровізації країн Європейського Союзу в умовах глобалізації [Текст] / Алла Самойленко // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 46-54. 9. Цифрова адженда України -2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf 10. Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному? – Польський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf 11. Яворський П. Інтеграція України в єдиний цифровий ринок України / П.Яворський, С.Таран, О.Шепотило, О.Гаманюк. – Київ, 2020. – [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf 12. Billon M., Lera-Lopez F., Marco R. Differences in digitalization levels: a multivariate analysis studying the global digital divide. Review of World Economics. 2010. 146(1). 39-73. 13. Bondarenko S., Liganenko I., Mykytenko V. Transformation of public administration in digital conditions: world experience, prospects of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social development and Security». 2020. 10(2). 76-89. 14. Burgin A. Compliance with European Union environmental law: An analysis of digitalization effects on institutional capacities. Environmental Policy and Governance. 2020. 30(1). P.46-56. 15. Carmela Annosi M., Brunetta F., Capo F., Heideveld L. Digitalization in the agri-food industry: the relationship between technology and sustainable development. Management Decision. 2020. doi:10.1108/md-09-2019-1328. 16. Chaplyha V. et al. Digital Transformation of Ukraine and Czechia: Perspectives and Risks. Information Technology for Practice. Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice, 2017. 241-253. 17. Digital Democracy: Issues of Theory and Practice. Hacker K., van Dijk J., eds. London: SAGE Publications Ltd, 2000. 240 p. 18. Hegyes E. G., Csapo I., Farkas M. F. Some aspects of digitalization and sustainability in the European Union. Journal of Management. 2017. 36(2). 37-46. 19. Zheltovskyy V. The Eastern Partnership and its Impact on Self-Governance Reform in Ukraine. CES Working Papers. 2016. 8(3). 550-571.