Енергетика ЄС і нові тренди для України

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.003G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держави; особливості взаємодії окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; генезис європейської інтеграції; особливості інституційної структури ЄС; засади спільної енергетичної політики ЄС; енергетичні стратегії ЄС до 2020-2030-2050 рр. («зелена енергетика майбутнього»); енергетичні пакети ЄС; Дорожню карту ЄС до 2050 р.; пріоритети платформи СП «Енергетична безпека»; енергетичну стратегію України до 2035 р. та основні напрями енергетичної політики в контексті євроінтеграції; 2) розуміти зміст трьох опор Європейського Союзу; спільну енергетичну політику ЄС; проблеми та виклики формування Енергетичного Союзу в масштабах ЄС; складнощі інтеграції України до Енергетичного Союзу; 3) вміти практично застосувати прогресивні практики ЄС для забезпечення енергетичної стійкості України; інструменти та можливості, пропоновані Європейським Союзом для реалізації енергетичної політики України, зокрема в рамках флагманського проєкту з боку ЄС «EU4Energy» та INOGATE; застосовувати набуті знання в своїй майбутній професійній діяльності під час імплементації європейських енергетичних стандартів, зафіксованих в Угоді про асоціацію України з ЄС; 4) оволодіти навичками енергозбережувальної та екологічної грамотності; творчої комунікації; критичного та креативного мислення; ефективного навчання; прийняття поінформованих, відповідальних рішень; аналізу та оцінки інформації; формування питань на основі інформації; використання ефективних стратегій для пошуку інформації; узагальнення інформації в письмовій, графічній та усній формах; роботи в команді для досягнення мети; забезпечення лідерства; вирішення проблем; формування ефективної та раціональної аргументації; управління проєктною діяльністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: філософія, історія державності та культури України. Кореквізити: немає
Короткий зміст навчальної програми: Запропонований курс викладається в рамках проєкту EUSTS: "European studies for technical specialties at Lviv Polytechnic National University" за Програмою ЄС Erasmus+ Жан Моне Кафедра. Метою інтерактивного міждисциплінарного курсу є формування комплексних знань з функціонування Європейського Союзу та його спільної енергетичної політики, а також вироблення у студентів практичних навиків із застосування позитивних кейсів ЄС під час імплементації європейських стандартів у сфері енергетики в Україні та зміцнення європейської безпеки. Тематичний план курсу: Історія створення ЄС. Договір про Євроатом та його значення для Об'єднаної Європи. Спільний союз та три опори ЄС. Спільна енергетична політика ЄС. Співпраця держав-учасниць Східного партнерства в сфері енергетики. Ресурсний потенціал «EU4Energy» та INOGATE. Енергетична дипломатія ЄС. Енергетичні тренди ЄС: досвід для України. Енергетична стратегія України до 2035 р. Проблеми інтеграції України до Енергетичного Союзу. Особливості імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС в частині енергетики
Методи та критерії оцінювання: лекції, інтерактивні семінарські заняття (мозкова атака, дискусія, кейс-стаді, робота в команді, дебати, симуляційні ігри, медіація, відео-, аудіо- та фото засоби), студентський проєкт (проджект менеджмент), участь в івентах (тренінги, медіатека, «Speaking Club», регіональний вебінар, молодіжний форум, екскурсії, конкурс відеороликів, воркшопи, імітаційні ігри, хакатони конференції, зимова школа, гостьові лектори тощо). Поточний контроль (100 %): усне опитування (40), студентський проєкт (40), підсумкове тестування(20 балів).
Рекомендована література: 1. Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / [Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г., Сменковський А. Ю., Рябцев Г. Л., Завгородня С. П.] ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – Київ : НІСД, 2020. – 178 c. 2. Європейський Союз: Історія і засади функціонування: Навч. посіб. - 2-ге вид., виправ. і доп. Рекомендовано МОН / Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. - К., 2012. - 759 с. 3. Єременко І. Кліматична політика України: енергетична складова / І.Єременко, М.Винярська, Ю.Мельник. - Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2019. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://ua.boell.org/sites/default/files/hbs_klimatichna_politika_ukrayini_energetichna_skladova.pdf 4. Маркевич К.,Омельченко В. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України. / Аналітична доповідь. – Київ: Заповіт, 2016. – 118с. 5. Москалюк С. В. Напрями удосконалення механізмів реалізації державної енергетичної політики України. Public Administration and Local Government. 2020. Is. 1(44). P. 59-65. 6. Москалюк, С. В. Особливості реалізації державної енергетичної політики України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. 2(41). С. 54-60. 7. Основні тренди розвитку світової енергетики до 2035 року. Українська енергетика. 2012. URL: http://ua–energy.org/post/27975 8. Оцінка досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/review_of_achievement_of_euua_aa_objectives_ukr_0.pdf 9. Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text. 10. Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. – К.: Вид-во «Заповіт», 2020. - 100 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf 11. Сушко О. Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ / О.Сушко [Електронний ресурс].- Режим доступу до джерела: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6ed4cae3-76be-1b45-8ca0-596acd131646&groupId=252038 12. Alberini A., Khymych O., Scasny M. Responsiveness to energy price changes when salience is high: Residential natural gas demand in Ukraine. Energy Policy. 2020. 144. 111534. 13. Chernyak O., Kharlamova G., Stavytskyy A. Energy Perspective 2030 for Ukraine in the Context of the EU Integration. In: Emerging issues in the Global Economy. Springer, Cham, 2018. P.113-129. 14. Ruester S., Schwenen S., Finger M., Glachant J.-M. A post-2020 EU energy technology policy: Revisiting the strategic energy technology plan. Energy Policy. 2014. 66. P. 209–217. doi:10.1016/j.enpol.2013.11.044 15. Sauvageot E. P. Between Russia as producer and Ukraine as a transit country: EU dilemma of interdependence and energy security. Energy Policy. 2020. 145. 111699. 16. Shulga I. et al. Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union: Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development. 2019. 8(3). 439-439. 17. Yang M., Cela B., Yang F. Innovative energy policy to transform energy systems in Ukraine. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2019. 1-23.