Екологічна та кліматична стійкість ЄС

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.004G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держави; особливості взаємодії окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; генезис європейської інтеграції, створення та функціонування ЄС; спільну політику ЄС з охорони навколишнього середовища; кліматичну дипломатію ЄС; засади екологічної та кліматичної політики ЄС; 2) розуміти зміст трьох опор Європейського Союзу; спільну та секторальну політику ЄС; роль ЄС у досягненні Цілей сталого розвитку ПРООН (2015-2030); GREEN DEAL - нову стратегію дружнього до довкілля зростання ЄС; проблеми в досягненні екологічної та кліматичної стійкості України; 3) вміти практично застосувати прогресивні практики ЄС для забезпечення кліматичної та екологічної стійкості України; інструменти та можливості, пропоновані Європейським Союзом для реалізації екологічної та кліматичної політики України в контексті «European Green Deal» і проєкту нових цілей СП до 2025 р.; застосовувати набуті знання в своїй майбутній професійній діяльності під час імплементації європейських екологічних і кліматичних стандартів, зафіксованих в Угоді про асоціацію України з ЄС; 4) оволодіти навичками екологічної грамотності; творчої комунікації; критичного та креативного мислення; ефективного навчання; прийняття поінформованих, відповідальних рішень; аналізу та оцінки інформації; формування питань на основі інформації; використання ефективних стратегій для пошуку інформації; узагальнення інформації в письмовій, графічній та усній формах; роботи в команді для досягнення мети; забезпечення лідерства; вирішення проблем; формування ефективної та раціональної аргументації; управління проєктною діяльністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: філософія, історія державності та культури України. Кореквізити: немає
Короткий зміст навчальної програми: Запропонований курс викладається в рамках проєкту EUSTS: "European studies for technical specialties at Lviv Polytechnic National University" за Програмою ЄС Erasmus+ Жан Моне Кафедра. Метою інтерактивного міждисциплінарного курсу є формування комплексних знань з функціонування Європейського Союзу, його екологічної та кліматичної стійкості, а також вироблення практичних навиків із застосування позитивних кейсів ЄС для забезпечення кліматичної та екологічної стійкості України. Тематичний план курсу: Історія створення та інституалізація Європейського Союзу. Три опори ЄС. Спільні політики ЄС, головно в охороні навколишнього середовища. Співпраця держав-учасниць Східного партнерства в сфері охорони довкілля та специфіка їх співпраці з ЄС. «European Green Deal»: реалізація в Україні. Проблеми імплементації Україною угоди про асоціацію з ЄС у сфері захисту навколишнього середовища та їх адаптація (гармонізація) до стандартів ЄС
Методи та критерії оцінювання: лекції, інтерактивні семінарські заняття (мозкова атака, дискусія, кейс-стаді, робота в команді, дебати, симуляційні ігри, медіація, відео-, аудіо- та фото засоби), студентський проєкт (проджект менеджмент), участь в івентах (тренінги, медіатека, «Speaking Club», регіональний вебінар, молодіжний форум, екскурсії, конкурс відеороликів, воркшопи, імітаційні ігри, хакатони конференції, зимова школа, гостьові лектори тощо) Поточний контроль (100 %): усне опитування (40), студентський проєкт (40), підсумкове тестування(20 балів)
Рекомендована література: 1. Андрусевич Н. Екологічний вимір євроінтеграції: два шляхи для України. Європейська правда. 2.04.2018. URL: https://www.eurointegration. com.ua/experts/2018/04/2/7079781/ 2. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні. 2020. URL: https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/environmental-and-climate-resistance_web.pdf 3. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. 2020. 74 c. URL: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf 4. Європейський Союз: Історія і засади функціонування: Навч. посіб. - 2-ге вид., виправ. і доп. Рекомендовано МОН / Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. - К., 2012. - 759 с. 5. Єременко І. Кліматична політика України: енергетична складова / І.Єременко, М.Винярська, Ю.Мельник. - Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2019. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://ua.boell.org/sites/default/files/hbs_klimatichna_politika_ukrayini_energetichna_skladova.pdf 6. Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Доповідь Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Брюссель, 18 травня 2017 року. 90 c. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Dovkillia-Fin-6.pdf 7. Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. – К.: Вид-во «Заповіт», 2020. - 100 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf 8. Claeys G., Tagliapietra S., Zachmann G. How to make the European Green Deal work. Policy Contribution. 2019. Is.14. URL: https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-14_2019-041119.pdf 9. Climate change in the context of Paris Agreement commitments: challenges and cooperation opportunities for EU and Ukraine. Report of the UA CSP. Brussels, 2018. URL: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/6th_csp_ua_climate_change_eng.docx 10. Elkerbout M, Egenhofer C, Ferrer JN, Catuti M, Kustova I, Rizos V. The European green deal after corona-implications for EU climate policy. 2020. No. 26869. URL: https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/04/The-European-Green-Deal-after-Corona-Implications-for-EU-climate-policy.pdf 11. European Green Deal: Opportunities and Threats to Ukraine. 2020. 74 p. URL: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/09/web_european-green-deal_2020_en.pdf 12. Sokolova T., Sushchenko O., Schwarze R. Roadmap for a Green Financial Policy in Ukraine under the EU Association Agreement. UFZ Discussion Paper. Helmholtz-Zentrum fur Umweltforschung (UFZ), Leipzig. 2019. No. 6/2019. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:2-112993 13. Ukraine – EU Cooperation in the spheres of environment protection and climate change. 2021. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/2633-relations/galuzeve-spivrobitnictvo/ohorona-dovkillya