Китайська мова

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.012G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Ван Чжун Цзюнь
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів іншомовної комунікативної компетенції і здійсненні в процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.
Завдання: Загальні компетентності: • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. • Готовність до толерантного сприйняття соціальних і культурних відмінностей, до поважного і дбайливого ставлення до історичної спадщини та культурних традицій. • Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, саморозвитку, самонавчання, саморегулювання, самоорганізації. • Здатність працювати в команді та автономно. • Здатність спілкуватися іноземною мовою. • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті. Фахові компетентності: • Здатність визначати комунікативну, пізнавальну, номінативну, емоційноекспресивну та інші функції мови, характеризувати мовні та мовленнєві одиниці. • Здатність продемонструвати мовну і мовленнєву компетентності в процесі професійної і міжособистісної комунікації. • Вільне володіння сучасними орфоепічними нормами при здійсненні усної іншомовної комунікації в процесі міжкультурного спілкування. • Базові уявлення про китайську мову як особливу знакову систему, її природу та функції, фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. • Розуміння комунікативної діяльності як реалізації функцій китайської мови в різних суспільних сферах. • Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, інтерпретації та перекладу тексту китайської мови.
Результати навчання: В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується здобуття слухачами мовного рівня HSK1, який є базовим рівнем використання китайської мови у повсякденному житті. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 1.орфографію і правила читання фонетичної системи піньінь; основні ієрогліфічні ключі та графеми, володіти правилами написання ієрогліфів, знати структуру простого речення в китайській мові, мати уявлення про формування частин мови. 2. базовий лексичний матеріал за темами усного мовлення: «Як твої справи?», «Чим ти займаєшся?», «З якої ти країни?», «Скільки тобі років? », «Моя сім’я», «Мій день», «Що ти хочеш їсти? », «Я вмію розмовляти китайською». вміти: просто і зв’язано висловлюватися на знайомі теми або теми особистих інтересів; підтримувати бесіду на побутові теми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Китайська мова, Ч. 2
Короткий зміст навчальної програми: Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної комунікативної компетенції у користуванні китайською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту. Курс складається із восьми тем на різну тематику, кожна із яких передбачає відповідні граматичні та усні теми.
Опис: Тема 1. «??????». Поняття про склад. Чотири тони. Відпрацювання вимови ініціалій b, p, n, l, h та фіналій a, o, e, i, u, u, ai, ei, ao, ou. Структурні елементи ієрогліфа. Граматична тема: порядок слів у китайській мові. Усна тема: «Як твої справи?» Тема 2. «??????». Нульовий тон. Правила транскрибування. Відпрацювання вимови ініціалій d, t, g, k, f та фіналій ei, ou, an, ang, eng, iao, iou(-iu). Граматична тема: Іменник та займенник – категорії однини та множини. Питальні займенники «??», «?», «?». Речення з дієсловом-зв’язкою «?» – «бути». Питальне речення з часткою «?». Усна тема: «Чим ти займаєшся?» Тема 3. «????????». Модуляція тонів. Відпрацювання вимови ініціалій zh ch sh r та фіналій – і, ai, uai, ong. Граматична тема: Основні правила написання ієрогліфів. Неповне питальне речення з часткою «?». Структурна частка «?». Усна тема: «З якої ти країни?» Тема 4. «????????». Ключові моменти у вимові. Лічильні слова. Відпрацювання вимови ініціалій j, q, x та фіналій ia, ian, iang, uei(-ui), uen(-un), ue, uan. Цифри. Граматична тема: Заперечна частка «?». Питальний займенник «?». Питальна фраза «? + ?». Усна тема: «Скільки тобі років? » Тема 5. « ? ? ? ? ? ». Еризовані фіналі. Відпрацювання вимови ініціалій z, c, s та фіналій er, iong, ua, uan, uang, un. Складніші графічні елементи. Граматична тема: Речення з прикметниковим присудком. Модальне дієслово «?». Питальний займенник «??». Усна тема: «Моя сім’я» Тема 6. «????». Загальна таблиця транскрипції ініціалів та фіналів путунхуа. Поєднання графем. Дата: місяць, число, день тижня. Граматична тема: Речення з іменним присудком. Речення «??» з послідовною дієслівною конструкцією ? + місце + що робити. Усна тема: «Мій день» Тема 7. «????». Вигук «?». Іменник в ролі означення. Позначення грошової кількості. Граматична тема: Модальне дієслово «?». Питальний займенник «?? ». Позиція в реченні «?» і «?». Обставина місця. Усна тема: «Що ти хочеш їсти? » Тема 8. «????????». Вживання «? і «?» Сполучник «? ». Граматична тема: Дієслово «?». Питальний займенник «??». Усна тема: «Я вмію розмовляти китайською»
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль та диференційований залік. Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль та залік. Методи оцінювання знань: усне та фронтальне опитування; письмове опитування; вибіркове усне опитування; виступи на практичних заняттях; тести. Залік: усне опитування; тестовий контроль. Разом за дисципліну 100 Поточний контроль (ПК) Аудиторна робота 60 Аудіювання 10 Читання 10 Мовлення 10 Письмо 10 Перевірка позааудиторного читання 10 Виконання лексико-граматичних тестів 10 Контрольна робота 40
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Аудіювання – Повне розуміння аудіо-матеріалів; студент демонструє самостійність і здатність до адекватного сприйняття інформації й здатність відтворити, перекласти, запам’ятати цей матеріал, виконати супровідні усні чи письмові завдання. Читання – студент демонструє знання значної частини прочитаного матеріалу; факти використовуються правильно, наявна термінологічна коректність, можливі невеликі неточності; студент демонструє розуміння тексту, самостійність та критичність мислення, вміння аналізувати, аргументовано доводити свою позицію, логічно й послідовно викладати матеріал. Студент розуміє і може пояснити іноземної мовою значення більшості слів у тексті, знає їхній переклад, може використовувати активний словник підчас обговорення прочитаної інформації. Мовлення – студент демонструє здатність висловлюватись на обрану тему, використовуючи відповідні лексико-граматичні конструкції, вільно спілкуватися і доводити свою точку зору за допомогою мовних засобів, вступати у тематичні дискусії. Письмо – студент володіє достатнім рівнем знань щодо граматики і має достатню лексичну базу для правильного викладення своєї думки письмово. Важливі логічність, стислість, правильність викладу відповідно до вимог щодо написання того чи іншого виду письмової роботи (есе, лист, розширена анотація. тощо).
Рекомендована література: 1. Новий практичний курс китайської мови: в 6 т. / Ліу Сюнь, Є.В Сирко. – Пекін: Пекінський лінгвістичний університет, 2007. Т. н. 1 – 252 с. 2. Основний підручник китайської мови. - 4. друк. – Пекін: Видавництво Пекінського університету мови та культури, 1995. – 212 с. 3. Китайсько-український словник / Колодко С. А., кафедра тюркології Інституту філології 6. Київського національного університету . — Київ: Вид. «Консультант». , 2004. — 1176 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).