Історія української філософії техніки

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.009G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: к. ф.н, доцент Чурсінова Оксана Юріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання класичних концепцій в галузі філософії техніки і їх взаємозв’язок з загальним розвитком філософії; • вміння синтезувати історичні, предметні і персональні аспекти матеріалу, а також давати власну оцінку технічних новацій; • набуття навичок роботи з першоджерелами з відповідної тематики. У результаті вивчення дисципліни студент повинен: Знати: • особливості історичних етапів розвитку української філософії науки і техніки; • основні поняття філософії техніки, їх визначення та основні характеристики; • особливості загального соціокультурного контексту історичних етапів розвитку української філософії техніки, його впливу на зміни статусу та призначення техніки в суспільстві. Вміти: • застосовувати навички реконструкції історичного минулого у розвитку української філософії техніки для аналізу внутрішніх тенденцій, закономірностей формування наукових і технічних знань, пояснювати, чому науковці минулого акцентували увагу на певних проблемах і завданнях; • виявляти особливості наукового типу знань у порівнянні з техніко-технологічними, буденно-практичними, релігійними, художніми та іншими типами знань; • аналізувати основні досягнення науковців в контексті конкретних історичних етапів розвитку української філософії техніки; • порівнювати розвиток української філософії техніки на різних історичних етапах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: фізика, філософія. -Кореквізіт: актуальні проблеми соціальних та гуманітарних наук.
Короткий зміст навчальної програми: Техніка в суспільстві, філософія техніки. Ідейний ґрунт формування української філософії техніки. Осмислення феномену техніки в Україні в XIX – на початку XX століття. Вчення В.Вернадського про поступ науки і техніки і майбутнє людства. Українська філософія техніки ХХ–ХХІ ст. Українська філософія техніки ХХ–ХХІ ст. Філософія глобальних проблем сучасності та перспективи концепції сталого розвитку в Україні
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, залік.
Рекомендована література: 1. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 270 с. 2. Горохов В. Г. Введение в философию техники : учебное пособие / В. Г. Горохов, В. М. Розин. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224 с. – (Сер. «Высшее образование»). 3. Князев В. Человек и технология (социально-философский аспект) / В. Князев. – К. : Лыбидь, 1990. – 176 с. 4. Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : методолого-світоглядний аналіз : монографія / В. П. Мельник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 592 с. 5. Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки / В. С. Ратніков. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 292 с. 6. Семенюк Е. П. Філософія сучасної науки і техніки / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. – Львів : Світ, 2006. – 152 с. 7. Філософія науки і техніки: методичні вказівки для магістрів всіх спеціальностей / уклад. : В. Л. Петрушенко, Б. Т. Домбровський, Г. В. Сігунов, Ю. Г. Шадських, О. Ю. Чурсінова. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. – 28 с. 8. Философия техники в ФРГ : пер. с нем. и англ. / составл. и предисл. Ц. Г. Арзаканяна и В. Г. Горохова. – М. : Прогресс, 1989. – 528 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).