Фізичне виховання і спорт (баскетбол)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.030G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізичне виховання
Лектор: старший викладач Зубрицький Ярослав Яремович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Укріплення здоров’я студентів, їх фізична підготовка. Формування спеціальних знань.
Завдання: Формування загально людських цінностей та важливості фізичної культури в суспільстві та особистості. Зміцнення здоров’я, профілактика захворювань та формування навичок здорового способу життя. Оволодіння руховими навичками.
Результати навчання: • формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; • підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці; • розвиток життєво необхідних та професійно важливих фізичних якостей студентів; • розширення рухових можливостей студентів; • формування психічної стійкості до несприятливого впливу чинників професійної діяльності і оточуючого середовища; • зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя; • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичною культурою для підтримки належного психофізичного стану з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Загальна фізична культура • Кореквізит: Спорт для всіх
Короткий зміст навчальної програми: Розкрити значення фізичного виховання у забезпеченні соматичного, психічного й соціального здоров’я людини. Вимоги предмету передбачають формування знань про необхідність регулярних і систематичних занять фізичними вправами, корекцію та оптимізацію їхнього застосування у навчальному процесі для забезпечення високого рівня соматичного здоров'я студентів. У дисципліні відводиться значне місце розвитку та контролю за руховим та фізичним розвитком студентів. Як навчальна дисципліна фізичне виховання є складовою частиною навчання та професійної підготовки, засобом оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Навчальний матеріал спрямований на формування у студентів вмінь оцінювання здоров’я за показниками власного фізичного та функціонального стану.
Опис: Практичні (семінарські) заняття: ДФН –120 год. 1 семестр Тема 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка. 1. Загальна і спеціальна витривалість. 2. Швидкісна підготовка. 3. Силова підготовка. 4. Спритність. 5. Гнучкість. Тема 2. Технічна підготовка. 1. Оволодіння технікою оздоровчої та спортивної ходьби (довжина і частота кроків, швидкість пересування, робота рук, постановка ніг, дихання при ходьбі, фізичне навантаження контроль та оцінка фізичного стану). 2. Оволодіння технікою оздоровчого бігу та бігу на витривалість. (довжина та частота кроків, швидкість бігу, робота рук, постановка ніг, дихання при бігу, фізичне навантаження, контроль та оцінка фізичного стану). Тема 3.Визначення фізичної та технічної підготовленості студентів. 1. Оцінювання вихідного рівня розвитку студентів за вправами і нормативами загальної та спеціальної фізичної підготовленості.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (48%): відвідування практичних занять. • Підсумковий контроль: (52%): виконання залікових вимог.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК). Тестування фізичної підготовки здобувачів вищої освіти
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М. : Альфа, 2009. – 352 с. 2. Волков В.Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки : [монографія] / В. Л. Волков. – К. : Освіта України, 2011. – 420 с. 3. Грибан В.Г. Валеологія : навч. посіб. / В. Г. Грибан. – К. : ЦУЛ, 2008. – 213 с. 4. Григорович Е.С. Физическая культура в жизни студента / Е.С. Григорович, В.А. Переверзев // Минск : Тесей, 2008. – 227 с. 5. Городилин С.К. Физическое воспитание студентов / С.К. Городилин, В.В. Руденик. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 80 с. 6. Евсеев Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Ростов на/Д : Феникс, 2008. – 380 с. 7. Корягин В.М. Тестовый контроль в физическом воспитании: монография / В.М. Корягин, О.З. Блавт. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2013. – 144 с. 8. Магльований А.В. Поняття здорового способу життя, оздоровче тренування / А.В. Магльований // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: [монографія; Акад. наук вищої освіти України (книга 2)]. – К.: Експрес- Поліграф, 2012. – С. 76-112. 9. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / С. І. Присяжнюк. – К. : ЦУЛ, 2008. – 502 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).