Механіка грунтів, основи та фундаменти

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: доц., к.т.н. Була Сергій Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань і навиків, необхідних для проектування основ фундаментів будівель та споруд.
Завдання: Завдання вивчення дисципліни - навчити майбутнього інженера проектувати основи фундаментів споруд, в т.ч. гідротехнічних. загальні компетентності: ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. фахові компетентності: ФК08.Здатність визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформрвані стани грунтових основ та інженерних споруд.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика Будівельні конструкції Опір матеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація основ та фундаментів. Будівельна класифікація ґрунтів. Несуча здатність основи. Фази деформації основи. Розподіл напружень в основі.Основні відомості про проектування фундаментів.Загальні положення розрахунку основ та фундаментів за граничними станами. Типи фундаментів та область їх використання. Вибір форми фундаменту. Конструкція фундаментів неглибокого закладання. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання. Палеві фундаменти. Основні відомості про зведення палевих фундаментів. Загальні поняття. Конструкція і область застосування.
Опис: Основні поняття. Класифікація основ та фундаментів. Вимоги, що пред’являються до фундаментів та основ. Будівельна класифікація ґрунтів. Основні фізико-механічні властивості ґрунту. Розподіл напружень в основі. Загальні положення розподілення напружень по підошві фундаменту і в основі від дії зовнішнього навантаження, а також в ґрунті від власної ваги. Несуча здатність основи. Фази деформації основи. Вплив глибини закладання, розмірів та форми підошви фундаменту на несучу здатність основи. Визначення характерних тисків на основу, а також розрахункових опорів ґрунтів основи згідно діючих нормативних документів. Основні відомості про проектування фундаментів. Необхідні вхідні дані. Вибір глибини закладання і типу фундаменту. Складання варіантів і послідовності проектування основ фундаментів. Загальні положення розрахунку основ та фундаментів за граничними станами. Збір навантажень на фундаменти Типи фундаментів та область їх використання. Вибір форми фундаменту. Конструкція фундаментів неглибокого закладання. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання Палеві фундаменти. Основні відомості про зведення палевих фундаментів. Загальні поняття. Конструкція і область застосування.
Методи та критерії оцінювання: Виконання і захист індивідуальних самостійних робіт (40 б) Письмова контрольна робота (60 б)
Критерії оцінювання результатів навчання: Протягом семестру студент виконує розрахункові роботи, звіти за виконані роботи оцінюються. Захист лабораторних робіт проходить у вигляді усного захисту. Захист роботи проходить протягом тижня з моменту її виконання. Студенту, який до початку СК виконав не всі лабораторні роботи, передбачені індивідуальним навчальним планом, а 50 та більше відсотків, дозволяється відпрацювати решту робіт у перший тиждень семестрового контролю, при цьому, результати оцінювання цих робіт враховуються у підсумковій поточній успішності. У разі відпрацювання всіх розрахункових робіт студент отримує допуск до семестрового контролю
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. В.Б. Швець, І.П. Бойко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, О.О. Петраков,О.В. Солодякін, В.Г. Шаповал, С.В. Біда. Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти: Підручник/ Дніпропетровськ: «Пороги», 2014 р. -231 с, видання друге, перероблене 2. І.Ю. Думич, Н.І.Топилко. Ґрунтознавство та механіка ґрунтів: навч. посібник.-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р.– 192 с. 3. Г.М. Гладишев, І.П. Данкевич, Р.А. Шуляр, М.І. Сурмай. Механіка грунтів, основи та фундаменти: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 104 с. 1. ДСТУ Б А.1.1-25-94 Грунти. Терміни та визначення 2. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95) 3. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах 4. ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення 5. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення 6. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1 7. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 2 8. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи. Київ. Мінбуд, 2006р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).