Риторика

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.010G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, ст. викладач Харчук Лілія Валеріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати риторичну компетентність майбутнього фахівця: навчити раціональної мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях спілкування через всебічне вивчення краси, енергетичности і розумности людського слова; виробити вміння й навички творення тексту, визначення його структури, якісного, зрозумілого й аргументованого висловлювання думок з метою переконання та впливу на авдиторію з урахуванням її особливостей; навчити найдієвіших способів завойовувати словом прихильність людей.
Завдання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Концептуальні наукові та практичні знання з риторики, а саме: • предмет і завдання курсу риторики; статус сучасної риторики; • основні етапи розвитку світової риторики; • особливості українських риторичних учень; • історичні традиції отаторського мистецтва; • основні аспекти психології та культури мовного спілкування; • види і жанри ораторського мистецтва; • типи промов та особливості їхньої побудови; • структуру промови та її композицію; • форми спілкування людей у колективі; • основні етапи підготовки промови; • засоби активізації уваги слухачів. 2. Поглиблені когнітивні та практичні ораторські вміння й навички в контексті професійної діяльности, майстерність щодо їх застосування у професійній діяльності, як-от: • розробляти теоретичні засади підготовки промови; • розрізняти особливості різних форм ділового спілкування; • добирати матеріал для підготовки промови; • організувати нараду, дискусію; • підготувати різні типи промов; • скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді; • добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів; • виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики; • використовувати ораторські навички у професійній діяльності; удосконалювати ораторські вміння та навички у контексті професійної діяльности
Результати навчання: ознайомитися зі здобутками світової риторики; знати основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні; опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; вміти аналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі; знати відмінності між різними видами промов; осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; володіти навичками ведення нарад, дискусій, виголошення промов;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування
Опис: 1.Вступ. Риторика як наука. Предмет і основні завдання курсу риторики. Зв’язок риторики з іншими науками. Ораторське мистецтво в житті сучасної людини. 2. Історія світової риторики. Антична риторика. Становлення ораторського мистецтва в Україні. Традиції вітчизняної риторики. 3. Промова як вид мовленнєвої діяльности. Композиція промови. 4. Підготовка промови (етапи підготовки, тема й мета, добір матеріалу, написання тексту промови, аргументація в промові, підготовка до виголошення). 5. Сучасна класифікація родів і жанрів ораторського мистецтва. Особливості суспільно-політичного, академічного, соціально-побутового та інших родів і жанрів красномовства. 6. Типи ораторських промов. Особливості інформаційної, переконливої, агітаційної, закличної промов. 7. Риторичний аналіз текстів різних видів і жанрів ораторського мистецтва. 8. Форми спілкування людей у колективі. Телефонна розмова. Нарада. Дискусія. 9.Форми спілкування людей у колективі. Специфіка ділової бесіди. Співбесіда, дисциплінарна, проблемна, організаційна, творча бесіда, бесіда з відвідувачами. 10. Засоби активізації уваги слухачів. 11. Невербальні засоби усного мовлення. Особливості невербального спілкування. Функції невербальних засобів та їхня класифікація. 12. Психологічні аспекти ораторського мистецтва. 13. Мистецтво слова і культура ораторського мовлення. Основні комунікативні ознаки культури мовлення. 14. Сучасний мовленнєвий етикет. 15. Риторичні фігури і тропи як засоби увиразнення мови.
Методи та критерії оцінювання: 5. Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання Усний контроль, що передбачає аналіз вміння логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, а також обстоювати власну думку. Дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань студентів, прогалини та неточності в знаннях й надає можливість відразу їх виправити. Писемний контроль, що передбачає з’ясування ступеня оволодіння студентами знаннями, уміннями та навичками, визначення їх якости – правильности, точности, усвідомлености, здатности застосувати знання на практиці. Тестовий контроль, що дає змогу виявити рівень сформованости знань і вмінь з навчальної дисципліни із застосуванням тестів відкритої і закритої форми. Програмовий контроль, що реалізується через стандартні вимоги до студентів, що забезпечується використанням однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. При цьому аналіз відповідей, виведення і фіксування оцінок здійснюються за допомогою індивідуальних автоматизованих засобів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Залік 100 1. Завдання у тестовій формі – 30 2. Виконання індивідуального завдання – 30 3. Самостійні та контрольні роботи – 40
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с. 2) Риторичний практикум: навч . посібник/ З.Й. Куньч,Г.П. Городиловська, Я.Б. Турчин, О.Г. Литвин, Н.І. Голубінка, Т. Я. Конівіцька, І.Б. Ментинська. Львів. ВидавництвооЛьвівськ політехніки, 2018. 212 с. 3) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с. 4) Тестові завдання з риторики для студентів / уклад. З.Й. уньч, Г.П. Городиловська, Г.Л. Вознюк, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015, – 44 с. 5) Підготовка до публічного виступу: метод. рекомендації з риторики / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014, – 56 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).