Соціологія конфлікту

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.001G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. політ. н., доцент Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗК 1. Базові знання гуманітарних наук та права, фундаментальних, соціальних та поведінкових наук в обсязі, необхідному для освоєння фахових і професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК 2. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; ЗК4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел ЗК 6. Здатність до застосування знань і вмінь на практиці; ЗК 8. Уміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; ЗК11. Уміння працювати індивідуально та в команді ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи; ФК2. Розуміння закономірностей суспільних процесів, особливостей їхнього прояву в українському суспільстві; ФК5. Здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу конкретних сфер суспільного життя та тенденцій суспільних відносин ФК 7. Навики фахового спілкування, здатність до комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності; ФК11. Уміння аргументувати вибір механізмів розв’язання професійних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. ЗН1. Наукових принципів та методології досліджень в сфері суспільних відносин, суспільних комунікацій, суспільно-політичних та соціокультурних процесів на регіональному, національному та міжнародному рівнях; ЗН2. Планування і проведення емпіричних досліджень методами кількісної та якісної соціології ЗН3. Основних теоретичних засад та прикладних завдань соціокультурної експертизи різноманітних програм та проектів у галузі держуправління та місцевого самоврядування; УМ1. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; УМ3. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у суспільній сфері УМ5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення фахових завдань з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; УМ9. Реалізовувати практики соціальних технологій у різних сферах суспільного життя; КОМ2. Здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності АіВ1. Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; АіВ2. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прореквізити: Громадська думка і PR Кореквізити: Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Соціологія конфлікту як окрема галузь наукового знання. Конфлікт як соціальний феномен. Функції та наслідки соціальних конфліктів. Методологія дослідження соціальних конфліктів. Типологія соціальних конфліктів. Анатомія соціального конфлікту. Структура, механізм, динаміка соціального конфлікту. Поведінка у конфлікті. Попередження та прогнозування конфліктів. Управління конфліктами. Розв’язання соціальних конфліктів: альтернативні методи (переговори, фасилітація, медіація).
Методи та критерії оцінювання: робота на практичних заняттях (усне опитування, доповіді, аналіз випадків, інтерактивні вправи, дискусії, інтелект-карти, реферування наукової літератури), індивідуальна контрольна робота; підсумковий контроль (контрольний захід, залік – тести).
Рекомендована література: Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування/Уклад.: Н.Гайдук, І.Сенюта, О.Бік, Х.Терешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 296 с. Левко Б. Медіація: підручник: рекомендовано МОН України/ Богдан Левко, Галина Чуйко. 2-ге вид., доповн. - Чернівці: Книги-XXI, 2014. - 520 с. Лефтеров В. О., Ігнатьєва І. І., Цуркан О. В. Соціологія конфлікту: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / В. О. Лефтеров, І. І. Ігнатьєва – Одеса: Фенікс, 2019. – 34 с. Пірен М. І. Конфліктологія: підручник / М. І. Пірен. – К.: МАУП, 2003. – 484 с. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів: підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 240 с. Susаn S. Rаіnеs, Sunіl Kumаr Pоkhrеl, Jеаn Pоіtrаs. Mеdіаtіоn аs а Prоfеssіоn: Сhаllеngеs Thаt Prоfеssіоnаl Mеdіаtоrs Fасе // Соnflісt Rеsоlutіоn Quаrtеrly 31, nо. 1 (2013). 79–97
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).