Трудове право

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.026G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: У.П. Бек
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Трудове право є однією з провідних галузей вітчизняної системи права. В рамках дисципліни вивчаються загальні проблеми правового регулювання трудових відносин найманих працівників. Вивчення дисципліни «Трудове право України» має на меті: дати студентам ґрунтовні знання з практичного застосування норм трудового права України; сприяти здобуттю студентами навичок самостійної роботи, що дозволить поглиблювати й оновлювати практичні навики у сфері застосування найманої праці та соціального партнерства; сформувати правничу правосвідомість та підвищити рівень правової культури.
Завдання: Завданням дисципліни є вивчення студентами нормативно-правових джерел, які регулюють порядок виникнення, зміни та припинення трудових відносин та відносин між трудовим колективом та роботодавцем, а також опанування ними основних практичних проблем, які існують у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни, студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Програмні результати навчання (ПР): ПР2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. ПР15. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. ПР16. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. ПР17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПР18. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. ПР19. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. ПР20. Знати категоріальний апарат юридичної науки. ПР21. Знати механізм реалізації прав та свобод людини. ПР23. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. ПР29. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі. КОМ 4. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. Автономія і відповідальність (АіВ). AiB1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4 Здатність демонструвати розуміння чинного законодавства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням); Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчальної дисципліни становить поняття, предмет, метод та система трудового права України, функції та основні принципи трудового права, джерела трудового права, суб’єкти трудового права, трудовий договір, порядок прийому на роботу, зміна умов трудового договору, припинення трудового договору, правове регулювання зайнятості та працевлаштування, правові засади соціального діалогу, правове регулювання робочого часу, час відпочинку за трудовим правом, правове регулювання оплати праці, трудова дисципліна, дисциплінарна відповідальність за трудовим правом, матеріальна відповідальність сторін трудового договору, трудові спори та порядок їх вирішення.
Опис: 1.Тема: Загальні засади трудового права України. 2.Тема: Порядок прийому на роботу. 3.Тема: Порядок припинення трудового договору. 4.Тема: Правові засади соціального діалогу та порядку укладення колективного договору. 5.Тема: Порядок регулювання робочого часу та часу відпочинку. 6.Тема: Відповідальність сторін трудового договору за трудовим правом. 7.Тема: Трудові спори та порядок їх вирішення
Методи та критерії оцінювання: В умовах використання інтерактивних технологій, заняття проводяться в активних і творчих формах. Проблемні й оглядові лекції, «активні» семінари з елементами «ділової гри», тренінги, заняття із застосуванням комп'ютерно-комунікаційної складової. Основними маркерами організації освітнього процесу з навчальної дисципліни «Трудове право», є формування компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей, корекції основних компетентностей, комбіновані, інтерактивні, інтегровані заняття (заняття «дискусійна група», заняття з навчанням одних студентів іншими), заняття формату «прес-конференції», ділові ігри, форуми, брифінги, квести, тощо. Для формувань уміння та навичок застосовуються методи навчання: вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); практичні (проведення експерименту, практики); пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний (передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами); репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком; метод проблемного викладу; частково-пошуковий або евристичний; дослідницький. Методи діагностики знань, опосередком яких визначають рівень досягнення запланованих пізнавальних результатів з навчальної дисципліни «Трудове право», наділені прозорими критеріями оцінювання, забезпечують об’єктивний поточний та підсумковий контролі. Під час контрольних заходів застосовується система об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням інноваційних технічних засобів, інтерактивних платформ. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Трудове право» - для проміжного і підсумкового контролю знань студентів, є складовими навчально-методичного комплексу, входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. Засобами діагностики знань (успішності навчання, якісних та кількісних показників) виступають: проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів. Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Трудове право». Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю, відбувається за допомогою моніторингу активності роботи під час вивчення програмного матеріалу дисципліни, включаючи відповіді на семінарських заняттях, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів тощо. Поточний контроль проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких форм: фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями дискурсу; фронтальної перевірки виконання індивідуальних завдань; виклику окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій (казусів); бліц - опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів або вибіркове опитування частини присутніх. Самостійна та індивідуальні робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Трудове право», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента - робота за певним переліком тем (завдань), відведених на самостійне вивчення, забезпечених навчально-методичною літературою (НМК, навчально-методичними посібниками) та рекомендаціями, контрольована у виді тестових завдань, контрольних робіт, колоквіумів, рефератів, звітів. Підсумковий (семестровий) контроль: тестові завдання різних рівнів складності, казусні завдання (задачі), теоретичні питання (нормативного, проблемного, дискусійного спрямування). Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК): Оцінюються усне опитування на практичних заняттях, коли студент демонструє знання всього програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття;– 35; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо, спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал – 35; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу – 10. письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо) яка виявляє здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять – 20.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях, коли студент демонструє знання всього програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття;– 35; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо, спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал – 35; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу – 10. письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо) яка виявляє здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять – 20. Разом за дисципліну 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова: 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text. 4. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text. 5. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text. 6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України 03.03.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text. 7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text. 8. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text. 9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text. 10. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text. 11. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова КМУ від 19.03.1993 р. URL:. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text. 12. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF. 13. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена Міністерством праці, Мінюстом, Мінсоцзахисту 29.07.1993 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93. 14. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науковопедагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України, 14.04.1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF 15. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості: Постанова КМУ від 28.06.1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF 16. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: / Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.1998 р. № 59 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text . 17. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0359203-06#Text. 18. Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу: Наказ Мінпраці та соціальної політики від 19.04.2006. № 138 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138203-06#Text. 19. Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників: Рекомендації ФПСУ від 11.08.2015 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002580-15#Text 20. Гетьманцева Н.Д. Трудове право України (Особлива частина): навч. посіб. Чернівці: Рут. 2014. 503 с. 21. Іншин М. І. Трудове право України: підручник. Х. : Диса плюс. 2014. 499 с. 22. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків : Діса плюс. 2014. 479 с. 23. Пилипенко П. Д. Трудове право України. Практикум: навч. посіб. для студентів ВНЗ Київ: Ін Юре, 2014. 349 с. 24. Прилипко С. М. Трудове право України: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. Харків : Право. 2014. 757 с. 25. Бойко М. Д. Трудове право України: навч. посіб. К.: Атіка, 2008. 316 с. 26. Болотіна Н. Б. Трудове право України: навч. Посібник. К.: Знання, 2008. 375 c. Допоміжна: 1. Рішення Конституційного Суду України від 29 жовтня 1998 р. (справа про профспілку, що діє на підприємстві). Офіційний вісник України. 1998. № 45. 2. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. (справа про тлумачення терміну "законодавство"). Офіційний вісник України. 1998. № 32. Ст. 120. 3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р., № 9. Бюл. зак-ва і юрид. практики України. 2004. - № 5. 4. Про практику застосування законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму ВСУ від 24 грудня 1999 р URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-99 5. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму ВСУ від 6.11.1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 6. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 27.03.1992 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92 7. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 27.03.1995 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 8. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму ВСУ від 31.03.1995 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 9. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам: Постанова Пленуму ВСУ від 29.12.1992 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-92 10. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму ВСУ від 24.12.1999 р., № 13. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-99 11. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права. Право України. 2001. № 9. С. 56. 12. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права. Право України. 2000. № 7. С. 49–53. 13. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право. ПравоУкраїни. 2001. № 3. С. 69–74. 14. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів. Право України. 2003. № 10.С. 100–103. 15. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми. Право України. 2001. № 8. С.78. 16.Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми. Право України. 2000. № 6. С.46–52. 17. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: монографія. X.: Право, 2009. 224 с. 18. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України. Право України. 2002. № 6. С.82–84. 19. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин. Право України. 2001. № 12. С. 102–106. 20. Остапенко Л. О. Щодо ролі державної політики України та правових принципів у регулюванні трудових відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць, серія : Юридичні науки. Вип. 1. Т. 2. 2018. С. 122-124. 21. Василько І. В. До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб. Підприємництво, господарство і право. 2018. №7. С. 82–86. 22. Остапенко Л.О. Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2018. №4 (9). С. 46-51. 23. Добродумов П. О. Діловодство і документація: навчально-методичний посібник. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». 2014. 209 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).