Геологія та гідрогеологія

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: Доцент, канд. геол. наук Бубняк Ігор Миколайович Доцент, канд. геол. наук Ціхонь Сергій Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН6. Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теоретична механіка Водні технології Технології рідин і газів Основи гідротехніки Геодезія
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття про структуру Землі та методи вивчення. Розвиток основних тектонічних елементів Землі. Головні породотвірні мінерали та їх діагностика. Ендогенні та екзогенні процеси. Геологічні карти та їх побудова. Проблеми охорони довкілля при видобутку корисних копалин. Геоморфологічні елементи поверхні Землі. Гідросфера Землі. Поняття про підземні води. Мінеральні води
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Мізерський В. Динамічна геологія (Загальна геологія) : навч. посібник / Володимир Мізерський ; переклад доц. Р. Смішко. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 356 с 2. Куровець М., Гунька Н. Основигеології. Підручник для вузів. - Львів, 1997. — 694 с.. 3. Рудько Г.І., Гамеляк І.П. Основи загальної, інженерної та екологічної геології. Чернівці "Букрек" 2003.