Бізнес-аналіз

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.017G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Тетяна Теодозіївна к.е.н., доц. Патрікі Наталія Павлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Бізнес-аналіз» є: запропонувати здобувачам освіти комплекс базових знань з бізнес аналізу етапів створення, функціонування і завершення діяльності підприємства, а також допомогти їм набути практичні навички здійснення аналізу при вирішенні завдань, що виникають у процесі функціонування підприємств.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Загальні компетентності: 1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 2) знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 3) здатність до застосування знань на практиці; 4) здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; 5) уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення. Фахові компетентності: 1) здатність на основі спеціальних знань мінімізувати економічні ризики: податкові, несплати заборгованості, кредитні, відсоткові, валютні, втраченої фінансової вигоди; 2) розуміння існуючих технологій і здатність передбачати економічні, соціальні і морально-етичні наслідки застосування на практиці нових розробок і методик у сфері бізнес аналізу 3) Застосовування знання податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання 4) проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; 2) ПР04. Аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно використовувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; 3) ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації; 4) ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств; 5) ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності; 6) ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування; 7) ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватись етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: – кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Курс розпочинається з розгляду середовища організації підприємницької діяльності: правового, податкового та фінансового. В навчальному курсі відображено порівняльний аналіз видів та організаційно-правових форм підприємницької діяльності, наведено алгоритм започаткування підприємницької діяльності, описано ресурсне забезпечення підприємницької діяльності. Також в процесі викладу курсу розкриваються теми, що присвячені моделям фінансування бізнесу, аналізу беззбитковості діяльності підприємства, формуванню фінансових результатів підприємства, а також управлінню прибутком. В кінці курсу розкриваються питання, що пов’язані з аналізом моделей (форм) організації обліку діяльності суб’єкта економічної діяльності, його оподаткуванням (за загальною та спрощеною системами) та антикризовою політикою підприємства. При викладенні лекційного матеріалу основну увагу звернуто на методи і показники аналізу ефективності діяльності підприємства, а також на шляхи і напрямки покращення його діяльності.
Опис: Аналіз видів підприємництва та особливості управління підприємницькою діяльністю 1.Поняття підприємства та його види 2. Організаційна структура підприємства. Процес управління на підприємстві 3. Аналіз видів підприємництва. Аналіз організаційно-правових форм підприємницької діяльності 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 2. Види господарських товариств 3. Види об’єднань підприємств Алгоритм започаткування підприємницької діяльності 1.Започаткування власної справи (засновницькі документи, статутний капітал та порядок його формування) 2.Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 3.Ліцензування підприємницької діяльності Обгрунтування вибору моделей фінансування бізнесу 1. Виробничі ресурси 2.Фінансові ресурси та джерела їх формування 3.Власні джерела фінансування. 4.Кредити та їх види. Процес кредитування підприємств 5.Лізинг і факторинг, бізнес-інкубатори Аналіз беззбитковості діяльності підприємства 1.Поняття і класифікація витрат підприємства. 2.Формування доходу підприємства 3.Визначення фінансового результату діяльності підприємства. 4.Прибуток підприємства та його види. Аналіз моделей (форм) організації обліку діяльності суб’єкта економічної діяльності 1. Форми організації обліку. 2. Формування штату бухгалтерії. 3. Користування послугами аудиторських чи консалтингових фірм при веденні обліку. 4. Самостійне ведення обліку (коли власник маючи знання може вести облік у ФОП) Обгрунтування вибору системи оподаткування підприємницької діяльності 1. Сутність податків і їх класифікація 2. Загальна система оподаткування 3. Спрощена система оподаткування Аналіз способів припинення підприємницької діяльності 1. Економічна безпека підприємства 2.Реструктуризація і санація підприємства 3. Банкрутство та ліквідація підприємства
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль результатів навчання передбачає усне опитування, виконання розрахункових та ситуаційних завдань на практичних заняттях і письмове тестування. Підсумковий контроль передбачає проведення підсумкового тестування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Усні відповіді на практичних заняттях - 20 балів Виконання та захист контрольної роботи - 20 балів Тестовий контроль - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сидорова А. В. Бізнес-аналітика: навчально-методичний посібник / А.В. Сидорова, Д.В. Біленко, Н.В. Буркіна. - Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. - 2019. - 104 с. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз: [навч. посібник] / Г.М. Тарасюк. К.: Каравела, 2016. – 280 с. 4. Семенова К. Д. Бізнес-статистика: підручник / К.Д.Семенова, К.І. Тарасова. - К.: ФОП Гуляева В. М., 2018. - 210 с 5. Кущенко О.І. Бізнес-статистика: навчально-методичний посібник. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 116 с. 6. Котлубай В. О. Практикум для проходження тренінг-курсів : «Створення власного бізнесу»; «Розробка конкурентної стратегії»; «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу» / В. О. Котлубай, О. В. Слободянюк, К. С. Нестерова. – Одеса, 2021. – 116 с. 7. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року № 2856-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 8. Стонер Джейс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Перю з англ. / За ред. і вступ. ст. Й.С. Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с. 9. Доброва Н.В. Основи бізнесу: навчальний посібник / Н.В. Доброва, М.М. Осипова. - Одеса: Бондаренко М. О., 2018. - 305 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).