Громадська думка і PR

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.002G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.політ.н., доцент Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування знань, умінь, навичок дослідження громадської думки та створення системи зв'язків з громадськістю у сфері професійної діяльності та приватно-громадському житті.
Завдання: • Сформувати у студентів комплексні уявлення про громадську думку; • Проаналізувати становлення та сучасний стан провідних теоретичних концепцій, в рамках яких відбувається осмислення соціальної ролі громадської думки; • Ознайомити із закономірностями і механізмами формування громадської думки; • Отримати досвід аналізу громадської думки у контексті соціально-політичних процесів та прийняття управлінських рішень; • Сформувати навички впливу на громадську думку з точки зору гуманістичної перспективи за допомогою коректних методів. • Отримання знань з проблем теорії комунікації, особливостей комунікаційної системи українського суспільства, комунікацій з громадськістю. • Вивчення методів здійснення досліджень та збирання інформації службами зв’язків з громадськістю. • Знайомство з методикою та практикою роботи з основними групами громадськості та використанням різних інструментів комунікації. • Оволодіння навичками практичної роботи в галузі паблик рілейшнз, зокрема, проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, проведення брифінгів, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у засобах масової інформації, використання спеціальних форм паблик рілейшнз (прийомів, презентацій, виставок тощо).
Результати навчання: ЗК 1. Базові знання гуманітарних наук та права, фундаментальних, соціальних та поведінкових наук в обсязі, необхідному для освоєння фахових і професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК 2. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; ЗК4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел ЗК 6. Здатність до застосування знань і вмінь на практиці; ЗК 8. Уміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; ЗК11. Уміння працювати індивідуально та в команді ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи; ЗК14. Потенціал до подальшого навчання ФК2. Розуміння закономірностей суспільних процесів, особливостей їхнього прояву в українському суспільстві; ФК5. Здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу конкретних сфер суспільного життя та тенденцій суспільних відносин ФК 7. Навики фахового спілкування, здатність до комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності; ФК11. Уміння аргументувати вибір механізмів розв’язання професійних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. ЗН1. Наукових принципів та методології досліджень в сфері суспільних відносин, суспільних комунікацій, суспільно-політичних та соціокультурних процесів на регіональному, національному та міжнародному рівнях; ЗН2. Планування і проведення емпіричних досліджень методами кількісної та якісної соціології ЗН3. Основних теоретичних засад та прикладних завдань соціокультурної експертизи різноманітних програм та проектів у галузі держуправління та місцевого самоврядування; УМ1. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; УМ3. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у суспільній сфері УМ5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення фахових завдань з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; УМ9. Реалізовувати практики соціальних технологій у різних сферах суспільного життя; КОМ2. Здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності АіВ1. Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; АіВ2. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити:Галузеві соціології, частина 2 (Соціологія масових комунікацій), Українська мова, Комунікативні технології в соціальній роботі Кореквізити: Соціологія реклами, Візуальна соціологія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна - вибіркова, для усіх спеціальностей університету. Загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні години - 30 (лекції - 15, лабор. - 0, пр. роб. - 15). Програмою передбачено закріплення лекційного матеріалу на практичних заняттях з використанням інтерактивних методів навчання. Також у програмі відображено години та завдання самостійної роботи студента, виконання ним індивідуальної контрольної роботи та написання підсумкових тестів. Предмет логічно вписується в перелік інших дисциплін, передбачених для здобуття конкретної спеціальності.
Опис: Громадська думка та соціологічні особливості її дослідження. Функції громадської думки . Формування громадської думки: канали, механізми, ресурси. Громадська думка і влада. Громадськість як об’єкт громадської думки. Типи і види громадськості. PR в сучасному інформаційному суспільстві. PR як технологічний процес та комунікативна технологія. Комунікативні ресурси впливу на формування громадської думки. Кризові комунікації. Комунікативна кампанія як основа PR-кампанії. Особливості PR-кампанії в умовах кризи.
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота.
Критерії оцінювання результатів навчання: робота на практичних заняттях (усне опитування, доповіді, аналіз випадків, інтерактивні вправи, дискусії, інтелект-карти, реферування наукової літератури), індивідуальна контрольна робота; підсумковий контроль (контрольний захід - залік).
Рекомендована література: 1. Аги У., Камерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR/ пер. С англ..- СПб.: Питер, 2004.- 560с. 2. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. – М.: ИКФ «ЭКСМОС», 2003 г. – 480 с. 3. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності): навч. Посіб / В. С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с. 4. Блэк Сэм Паблик рилейшнз. Что это такое? / Блэк Сэм. – М., 1990. – 216 c. 5. Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство: Пер. с фр. – М.: Консалтинговая группа “ИМИДЖ- Контакт”: ИНФРА, 2001. – 233 с. 6. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия PublicRelations. – М.: Альпина Паблишер, 2002.-229 с. 7. Катлип, Скотт, М., Сентер, Аллен, Х., Брум, Глен, М.Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.-624 с. 8. Климанська Л. Чутки як спосіб організації та самоорганізації інформаційного простору політики / Л. Климанська // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 20 – С. 71-80 9. Климанська Л. Д. Політичний дискурс соціальної проблеми як комунікативна технологія/ Л.Д.Климанська //Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 68 (№1). – 934 с. – С.322-327 10. Королько В. Г. Паблік рилешнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 2-е вид. Доп.-К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 400 с. 11. Макух О. Інститут влади: комунікаційний підхід /О. Макух// Вісник Львівської державної фінансової академії: Гуманітарні науки / Голов. ред. Г. П. Васянович. – Л. : ЛДФА, 2008. – №8. – С. 145–151. 12. Макух О. Медіаосвіта в Україні та масові інформаційні процеси / Оксана Макух // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців». ( Львів, 25-26 жовтня 2013 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2013. – С. 48–51 13. Толкачов І. Виникнення та становлення пресслужб органів державної влади як основного інструменту здійс нення державницького PR [Електронний ре - сурс] / І. Тол качов. — URL: http://archive.nbuv.gov. ua/portal/natural/Nvuu/PSF/2009_11/Tolkachov.pdf 14. Ткач Л. М. Зв’язки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами / Л. М. Ткач, К. А. Прокоф’єва, А. Ю. Ходаковська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 6. – С. 62-68 15. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. Посіб / Почепцов Г. – К., 2000. – 280 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).