Екологія

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.027G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Петрушка Катерина Ігорівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни «Екологія» сформувати систему знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; методи управління процесами природокористування.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. загальні компетентності: ЗК 02. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. ЗК 08. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: ФК 14. Набуття навичок в науково-дослідній роботі студента завдяки організації роботи із науково-технічною документацією, використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень та оформлення публікацій.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Біологія та мікробіологія Вступ до фаху Гідрологія Екологія ландшафтів та ґрунтознавство
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни «Екологія» передбачено вивчення закономірностей формування, існування та функціонування біологічних систем усіх рівнів - від організмів до біосфери - та їх взаємодію із зовнішніми умовами; знайомить з впливом забруднення повітря, ґрунтів та водоймищ на людей, тварин та с.-г. культури; розглядає заходи щодо збереження ґрунтового покрову, знайомить із аспектами безвідходного виробництва.
Опис: Предмет, метод, сутність і завдання екології. Біосфера – глобальна екосистема Землі. Глобальні екологічні проблеми. Екосистемний рівень організації матерії Атмосфера – повітряна оболонка Земліі Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Забруднення атмосфери. Екологічна безпека гідросфери Літосфера і її охорона. Теоретичні основи біологічних методів очищення промислових викидів. Екологія людини. Еколого-економічні аспекти раціонального природокористування та правова система управління екологічною безпекою довкілля. Міжнародна інтеграція у сфері екології. Екологічний моніторинг довкілля. Контроль якості стану довкілля в Україні. Екологічна безпека та екологічні ризики Світова екологічна політика
Методи та критерії оцінювання: Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: залік; тести; презентації; командні проекти; виступи на наукових заходах; доповіді. Форми поточного контролю: усне опитування, письмове чи комп’ютерне тематичне тестування, виступи на семінарських заняттях. Форма контролю: комп’ютерне тестування чи письмова робота. Форма підсумкового семестрового контролю: залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О. Є. Пахомова; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. Загальна екологія : підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох ; вид. друге випр. і доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 352 с. Худоба В. Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології .// Друкарня академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2008.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).