Металеві конструкції в гідротехніці

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.068
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: Професор, доктор технічних наук, Кущенко В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: вивчити основні методи конструювання та розрахунку елементів металевих конструкцій та їх з’єднань; - знати роботу металу при різних видах завантаження і в умовах його експлуатації; - засвоїти основні принципи проектування будівель, споруд та конструкцій з металу.
Завдання: КСП101. Здатність до проектування будівель та споруд промислового та цивільного призначення з використанням збірних і монолітних залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев'яних конструкцій, в тому числі застосовуючи сучасні програмні комплекси. КСП105. Здатність забезпечити організацію будівництва будівель та інженерних споруд різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних конструкційних матеріалів та енергоефективних технологій. КСП107. Здатність до участі в управлінні комплексними будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та забезпеченням якості робіт. КСП108. Здатність прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування.
Результати навчання: ПРС101. Застосовувати основні принципи, теорії та методи будівельної механіки для розрахунку елементів будівель та споруд при дії навантажень та впливів різного характеру з урахуванням їх взаємодії, з використанням систем автоматизованого проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опір матеріалів Будівельна механіка Будівельні матеріали Технологія будівельних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Основи розрахунку металевих конструкцій; З'єднання металевих конструкцій; Балки і балкові клітки; Центрально-стиснуті колони; Загальні принципи проектування каркасів одноповерхових виробничих будівель. ; Конструкції покрівель; Розрахунок рам одноповерхових виробничих будівель; Колони одноповерхових виробничих будівель
Опис: Загальні відомості про металеві конструкції. Основи розрахунку металевих конструкцій. З’єднання металевих конструкцій. Балки та балочні конструкції. Конструювання та розрахунок ферм, колон. Проектування каркасів виробничих будівель. Конструкції покрівель. Розрахунок рам будівель. Підкранові конструкції.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20 балів); екзамен - письмова компонента (50 балів), усне опитування (30 балів). Разом - 100 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (20 балів); екзамен - письмова компонента (50 балів), усне опитування (30 балів). Разом - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: ДБН В.2.6. – 163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування. Міненергобуд України. 2. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М. « Металеві конструкції». Підручник. - Львів: Світ 2002 р. 3. ДБН В.1.2.-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування.- К; Мін буд України, 2006,-60с. 4.ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення, Вимоги проектування. - К., Мін буд України, 2006,-10с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Металеві конструкції в гідротехніці (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.069
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: Професор, д.т.н., Кущенко В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: вивчити основні методи конструювання та розрахунку елементів металевих конструкцій та їх з’єднань; - знати роботу металу при різних видах завантаження і в умовах його експлуатації; - засвоїти основні принципи проектування будівель, споруд та конструкцій з металу.
Завдання: КСП102. Знання та розуміння будівельної механіки та її застосування при розрахунку й проектуванні будівельних конструкцій із використанням систем автоматизованого проектування.
Результати навчання: ПРС101. Застосовувати основні принципи, теорії та методи будівельної механіки для розрахунку елементів будівель та споруд при дії навантажень та впливів різного характеру з урахуванням їх взаємодії, з використанням систем автоматизованого проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опір матеріалів Будівельна механіка Будівельні матеріали Технологія будівельних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота включає: Основи розрахунку металевих конструкцій; З'єднання металевих конструкцій; Балки і балкові клітки; Центрально-стиснуті колони; Загальні принципи проектування каркасів одноповерхових виробничих будівель. ; Конструкції покрівель; Розрахунок рам одноповерхових виробничих будівель; Колони одноповерхових виробничих будівель
Опис: Загальні відомості про металеві конструкції. Матеріали металевих конструкцій. Робота сталі та алюмінієвих сплавів у конструкціях. Основи розрахунку металевих конструкцій. З’єднання металевих конструкцій. Балки та балочні конструкції.
Методи та критерії оцінювання: Методи та критерії оцінювання: - залік - 100% (виконання та оформлення КР - 40%; захист КР - 60 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи та критерії оцінювання: - залік - 100% (виконання та оформлення КР - 40%; захист КР - 60 %)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.ДБН В.2.6. – 163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування. Міненергобуд України. 2. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М. « Металеві конструкції». Підручник. - Львів: Світ 2002 р. 3. ДБН В.1.2.-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування.- К; Мін буд України, 2006,-60с. 4.ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення, Вимоги проектування. - К., Мін буд України, 2006,-10с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).