Метрологія і стандартизація

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доц. кафедри ГВІ, к.т.н., с. н. с. О. Г. Гвоздецький
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою викладання дисципліни "Метрологія і стандартизація" є підготовка студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» з питань метрологічного забезпечення виробництва і основних методів та засобів вимірювань в інженерній практиці а також ознайомлення з законодавчою базою метрології та статистичним аналізом і оцінкою похибок вимірювань.
Завдання: Здатність здійснювати інженерні вишукування, розрахунки та проектування об’єктів професійної діяльності.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН19. Визначати показники природних та техногенних умов території, об’єкту, робочої зони, а також будівельних матеріалів та якості готової продукції із застосуванням спеціалізованих інструментів, приладів та обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: хімія, фізика; вища математика; інженерна геодезія Кореквізити: технічна механіка рідин і газів; гідравліка каналів і споруд; гідротехнічні споруди; гідрологія та гідрометрія.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна розглядає основні положення метрології і стандартизації, принципи і основні поняття та визначення, деякі закономірності в них, зв'язок цих наук з життям людей. Наведені приклади вимірювання, а також випробувань досліджених об'єктів. Викладені методи контролю якості будівельних матеріалів для щойно побудованих об'єктів і для тих, котрі якийсь час експлуатувалися.
Опис: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТРОЛОГІЇ. Метрологія як наука про вимірювання. Метрична система мір. Метрологія: основні поняття та визначення. Державні метрологічні організації. Фізичні величини та їх одиниці. Еталони і передача розмірів одиниць робочим засобом вимірів. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕТРОЛОГІЇ. Принципи та методи вимірювання в будівельній справі. Засоби вимірювальної техніки. Похибки результатів вимірювання. Повірка засобів вимірювальної техніки. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Організація контролю якості і прийомки в будівництві. Перевірка якості стану матеріалів і з'єднань. Контроль якості конструкцій і з'єднань проникаючими рідинами і газами. Оцінка міцності матеріалу за механічною характеристикою його поверхневого шару. Ультразвуковий імпульсний метод визначення характеристики матеріалів. Визначення положення та діаметра арматури в залізобетоні.. ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Методика проведення випробувань будівельних конструкцій. Вибір елементів для випробувань. Вибір схем і видів навантаження. Вимірювальні прилади для статичних випробувань і їхнє застосування. Вимірювання деформацій. Оцінка результатів статичних випробувань. Динамічні випробування будівельних конструкцій. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. Стандартизація як основа якості. Принципи та методи стандартів. Категорії та види стандартизації. Система стандартів у промисловості та будівництві. СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Основні нормативні документи в будівництві і водному господарстві, їх класифікація і позначення. Короткий перелік нормативних документів у галузі водного господарства. Зміст основних нормативних документів у галузі водного господарства. РОЗРОБКА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ. Порядок розробки, затвердження та впровадження стандартів. Система конструкторської й технологічної документації. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. СЕРТИФІКАЦІЯ. Міжнародна стандартизація. Якість продукції. Основи сертифікації продукції.
Методи та критерії оцінювання: Практичні (ПР) – 30 балів; Контрольна робота – 50 балів; Диференційований залік – 20 балів.Разом за дисципліну – 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: 00–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV. 2. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. № 2408-Закон України III. 3. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406-III. 4. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» № від 17.05.2001 р. 2407-III. 5. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР в редакції Закону від 15.06.2004 р. № 1765-ІV 6. Грязнова С. А. Конспект лекцій з курсу «Метрологія, стандартизація та сертифікація» – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 151 с. 7. Сєдишев Є. С. Метрологія і стандартизація: Конспект лекцій. - Харків: ХДАМГ, 2008. - 84 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).