Гідрологія та гідрометрія

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.034
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Доцент, к.т.н. Вовк Леся Іванівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна мета викладання дисципліни - дати студентам необхідні знання про фактори і закономірності формування річкового стоку; про режими річок, озер, боліт; про способи та технічні засоби вимірювання і визначення основних гідрологічних характеристик водотоків та водойм; про теоретичні основи і методи інженерно- гідрологічних розрахунків; навчити студентів знаходити, узагальнювати та використовувати гідрологічну інформацію; навчити їх застосовувати ці методи при проектуванні та експлуатації водогосподарських об'єктів, а також навчити аналізувати та оцінювати отримувані результати.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей інтегральна: ІК. здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук. фахових компетентності спеціальності професійного спрямування: ФК4. Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах та антропогенного навантаження на водні об’єкти. ФК5. Здатність виконувати інженерні розрахунки параметрів водних потоків та конструктивних елементів об’єктів професійної діяльності. ФК17. Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи захисту територій, здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН6. Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Вища математика • Інженерна геодезія • Технічна механіка рідин і газів кореквізити • Гідротехнічні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Предмет: методологія гідрологічних розрахунків та виконання гідрометричних робіт на водних об’єктів. Зміст: Гідрологія - це комплексна наука про Землю, що фізико-математичними методами вивчає природні води разом з явищами та процесами, що в них протікають і визначають поширення вод як по земній поверхні, так і у земних товщах. Висновки гідрології у відношенні всесторонньої оцінки гідрологічного режиму окремих водних об'єктів і територій використовуються для здійснення водогосподарських заходів, спрямованих на раціональне використання водних ресурсів. Без гідрологічних та гідрометричних даних, а також без знання основ гідравліки, її спеціальних розділів та методів гідравлічних розрахунків не можна грамотно запроектувати ні однієї гідротехнічної споруди.
Опис: Кругообіг води в природі. Водні об’єкти та їх гідрологічний режим, методи гідрологічних досліджень. Гідрологія річок. Типи живлення і фази водного режиму річок. Рівневий та термічний режим річок. Кінематика річкового потоку. Формування річкових наносів і їх характеристики. Гідрологія озер та боліт. Гідрометричні спостереження та вимірювання. Визначення витрат води. Гідрологічні розрахунки. Норма стоку. Максимальний та мінімальний стік. Коефіцієнти варіації та асиметрії. Регулювання стоку
Методи та критерії оцінювання: Перевірка й оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах: 1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 2. Оцінювання засвоєння питань, винесених для самостійного вивчення. 3. Оцінювання контрольної роботи. 4. Проведення підсумкового письмового контролю (екзамену).
Критерії оцінювання результатів навчання: • рорахунково-графічна робота, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Методика розподілу та нарахування балів здобувачам вищої освіти регламентована "Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Національного університету "Львівська політехніка".
Рекомендована література: Горбачова Л. О. Гідрологія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 126 с. Загальна гідрологія : підручник / В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський, В. В. Гребінь [та ін.]; ред.: В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 400 с. Клименко В .Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів. – Харків, ХНУ, 2008. – 144 c. Екологія гідроекосистем: навч. посіб. / О. І. Бондар, В. В. Коніщук ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Ін-т агроекол. і природокористування НААН України. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 316 с Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Основи загальної гідрології: навчальний посібник - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. - 308 с. Hydrology and water resources of small islands: a practical guide / ed. A. Falkland. – Paris.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).