Гідротехнічні споруди

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.035
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Матлай Іван Іванович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. РН8. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи гідротехніки, • Технічна механіка рідин і газів, • Інженерна гідравліка.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація гідротехнічних споруд. Гідровузли та гідросистеми. Особливості та умови роботи гідротехнічних споруд. Навантаження та дія сил на гідротехнічні споруди. Греблі з місцевих будівельних матеріалів. Фільтраційні розрахунки ґрунтових гребель. Стійкості укосів греблі. Дренажні елементи гребель. Осідання тіла та основи греблі. Бетонні та залізобетонні низьконапірні греблі. Фільтраційні розрахунки для основи греблі. Водоскидні та водовипускні споруди гідровузлів. Водовипускні споруди та їх гідравлічні розрахунки. Канали та споруди на них. Інженерні розрахунки гідротехнічних споруд та їх елементів. Механічне обладнання гідроспоруд.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с. 2. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / B. Чернюк, О. Гвоздецький, А.В.Мусієнко //. – Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 208 с. 3. ДБН В.2.4-3-2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення: – К.: Мінрегіонбуд, - 2010 р. 4. ДБН В. 1.2–2: 2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми поектування Київ Мінрегіонбуд України. – 2006 р. 5. Константінов, Ю.М. Інженерна гідравліка. – К.: Видавничий дім "Слово", 2006.-432 с. 6. Водний кодекс України. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. – 96 с. 7. Юхновський В.Ю., Конаков Б.І., Дударець С.М., Малюга В.М. Гідротехнічні меліорації лісових земель: підручник за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 374 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Гідротехнічні споруди (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н. Матлай Іван Іванович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. РН8. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи гідротехніки, • Водна інженерія, • Геологія та гідрогеологія.
Короткий зміст навчальної програми: Розміщення і компонування гідровузла. Вибір створу гідровузла. Визначення основних розмірів поперечного перерізу земляної греблі. Визначення відмітки гребеню греблі. Розрахунок кріплення верхового укосу греблі. Кріплення із збірних залізобетонних плит. Кріплення низового укосу. Дренажне обладнання. Фільтраційні розрахунки земляної греблі. Розрахунок фільтраційної міцності земляної греблі. Розрахунок баштового водоскиду.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, приймання курсового проекту (100%).
Рекомендована література: 1. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с. 2. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / B. Чернюк, О. Гвоздецький, А.В.Мусієнко //. – Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 208 с. 3. ДБН В.2.4-3-2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення: – К.: Мінрегіонбуд, - 2010 р. 4. ДБН В. 1.2–2: 2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми поектування Київ Мінрегіонбуд України. – 2006 р. 5. Константінов, Ю.М. Інженерна гідравліка. – К.: Видавничий дім "Слово", 2006.-432 с. 6. Водний кодекс України. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. – 96 с. 7. Юхновський В.Ю., Конаков Б.І., Дударець С.М., Малюга В.М. Гідротехнічні меліорації лісових земель: підручник за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 374 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).