Гідротранспортування

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.052
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Орел Вадим Ігорович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1.3. Вміти використовувати кінематичні та динамічні характеристики відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна механіка рідин і газів • Інженерна гідравліка
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про гідросуміші. Проектування та розрахунок систем самопливного (безнапірного) гідротранспортування. Проектування та розрахунок систем напірного гідротранспортування. Жолоби, трубопроводи й обладнання систем гідротранспортування.
Методи та критерії оцінювання: • контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Світлий Ю.Г. Гідравлічний транспорт (монографія) / Ю.Г. Світлий, В.С. Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. – 436 с. 2. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: навч. посіб. / А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. – Київ: КНУБА, 2020. – 176 с.