Технічна експертиза гідротехнічних споруд

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.M.045
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н. доц. Ільницький Борис Мар'янович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – засвоєння суті роботи конструкцій будівель та споруд; засвоєння практичних навиків технічної експертизи та паспортизації будівель і споруд; набуття творчих навиків з оформлення документів по обстеженню та паспортизації будівель і споруд.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 4. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; ЗК 11. Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; фахові компетентності: ФК 1. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін. ФК 2. Базові знання в галузі будівництва і архітектури, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін. ФК11. Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. Фахові компетентності спеціальності професійного спрямування (КСП)
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ПЦБ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; ЗН2.Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; ЗН3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; ЗН4. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій; ЗН5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека,інтелектуальна власність,іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством; ЗН7. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів в спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» ЗН10. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; ЗН11. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; ЗН12. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації 192.1 «Промислове та цивільне будівництво» масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Опір матеріалів Будівельна механіка Будівельни конструкції Основи та фундаменти Кореквізити: Випробовування будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд» визначений державними вимогами і складає 105 академічних годин (3,5 кредити EСTS), з яких 64 годин відведено на аудиторні заняття, 41 години – самостійна робота студентів. У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічну роботу. Форма підсумкового контролю знань – іспит.
Опис: Тема1. Єкспертиза проектної документації. Тема2. Спостереження за станом будівель та споруд у період експлуатації. Служба спостереження. Огляди будівель та споруд. Тема3 .Паспортизація будівель та споруд. Обстеження будівель і споруд для паспортизації. Спеціалізована організація. Порядок проведення паспортизації. Паспорт технічного стану будівлі. Тема4. Обстеження технічного стану будівель та споруд. Мета і завдання обстеження. Дефекти будівельних конструкцій. Методи обстеження конструкцій. Інструментальне забезпечення обстеження конструкцій. Оцінка технічного стану конструкцій, будівлі, споруди. Тема5. Технічна експертиза. Безпека будівель та споруд. Контроль якості будівництва. Обстеження будівель під час приймання і введення в експлуатацію. Обстеження і технічна діагностика будівель. Обстеження основ і фундаментів будівель. Кам’яних конструкцій . Залізобетонних конструкцій . Металевих конструкцій . Дерев’яних конструкцій. Тема6. Оцінка зносу конструкцій, будівель та споруд.
Методи та критерії оцінювання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: лабораторні - (30 балів), разом - (30 балів); Підсумковий контроль - диференційований заліе (70 балів), всього – 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Клименко Є.В. Технічна експлуатація і реконструкція будівель та споруд - К., 2004.- 299 с; 2 .Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу / П.Ф. Вахненко, В.П. Вахненко, Є.В. Клименко та ін.; За ред. П.Ф. Вахненка. –К.: Урожай, 1994. –296 с. 3. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посібник / М.М. Губій, Є.В. Клименко. –Полтава: Полтавський держ. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2000. –147 с. 4. Технічна експлуатація будівель і міських територій: Підручник / А.Я. Барашиков, В.О. Гомілко, О.М. Малишев. –К.: Вища шк.., 2000. –112 с. 5. Рекомендації з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій. / Держбуд України. –К., 2000. –28 с. 6.ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт і підсилення несучих і городжувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд. / Держбуд України. –К., 2003. –82 с. 7. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. / Мінрегіонбуд України. –К., 2009. –18 с. 8. ДСТУ-Н Б В.1.1-18:2016 Національний стандарт України. Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. / ДП «УкрНДНЦ. – К., 2017. –44 с. 9. ДСТУ Б.В.2.6-210:2016 Національний стандарт України. Національний стандарт України. Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються. / Мінрегіон України. – К., 2010. –80 с. 10. Стандарт асоціації незалежних експертів «Укрексперт». Обстеження і оцінка технічного стану споруд. Організація і виконання робіт. / «Укрексперт» – К., 2003–41 с. 11. СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків. / ДП «Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». – К., 2009. –45 с. 12. ДК 018-2000. Державний класифікатор будівель та споруд. / Держбуд України. – К., 2000. –57 с. 13. МЕТОДИКА обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів. Згідно Наказу Міністерства розвитку громад та територій України 28.04.2022 №65. 14. Загальні рекомендації до виконання обстеження технічного стану будівель і споруд «Асоціація експертів будівельної галузі»
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).