Гідромеліорація

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.054
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Матлай Іван Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. РН8. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи гідротехніки, • Інженерна гідравліка, • Технічна механіка рідин і газів.
Короткий зміст навчальної програми: Види меліорацій. Водний режим ґрунтів та методи його регулювання. Технологія регулювання водного режиму ґрунтів. Зрошувальні системи. Полив дощуванням. Розрахунок зрошувальної та поливної норм. Закрита зрошувальна мережа. Джерела для зрошення. Будова зрошувальних систем, споруди на них. Рисові зрошувальні системи. Краплинне зрошення садів. Осушувальні системи та їх проектування. Конструкція та споруди на осушувальних системах. Зволоження осушуваних земель. Охорона довкілля при гідромеліораціях.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях, контрольна робота (30%), • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. ДБН В. 2.4.-1-99 «Меліоративні системи і споруди. К.: Держбуд України, 2000. – 176с. 2. Основи гідромеліорацій: навч. посіб. / А. М. Рокочинський, Г. І. Сапсай, В. Г. Муранов [та ін.]; за ред. проф. А. М. Рокочинського. – Рівне : НУВГП, 2014. – 255 с. 3. Основи гідромеліорацій. Осушення земель: навч. посіб. / М.О. Лазарчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун.-т водного госп.-ва та природокористування. - Рівне: НУВГП, 2006. – 301 с. 4. Меліорація / Словник-довідник з екології: навчально-методичний посібник / уклад. О.Г. Лановенко, О. О. Остапішина. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. – С. 121.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).