Техніка для будівництва гідротехнічних споруд

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.071
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Маргаль Ігор Володимирович ст. викладач Брайченко Сергій Петрович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення курсу «Будівельна техніка» є вивчення студентами сучасних типів будівельних машин, їх будови, умови ефективного використання на будівництві, основ їх, правильної технічної експлуатації. Вміти розрахувати продуктивність основних видів будівельних машин, виконувати вибір оптимальних варіантів механізації різних будівельних процесів.
Завдання: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні питання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування основних теорій та методів прикладних наук. СК05. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних задач будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН02. Брати участь у дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва. РН04. Проєктувати та реалізовувати технологічні процеси будівельного виробництва, використовуючи відповідне обладнання, матеріали, інструменти та методи. РН08.Раціонально застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення. ЗН1. Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. УМ1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. КОМ2. Збір, інтерпретація та застосування даних. АіВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика • Теоретична механіка • Транспорт і шляхи сполучення
Короткий зміст навчальної програми: Деталі машини: основні вимоги і характеристики, з’єднання, передачі, осі і вали, муфти. Категорії продуктивності та економічна ефективність використання будівельної техніки. Транспортуючі машини циклічної та безперервної дії. Вантажопіднімальні машини та їх спеціальні вузли і деталі. Машини для виконання земляних робіт.
Опис: Деталі машини: основні вимоги і характеристики, з’єднання, передачі, осі і вали, муфти. Категорії продуктивності та економічна ефективність використання будівельної техніки. Транспортуючі машини циклічної та безперервної дії. Вантажопіднімальні машини та їх спеціальні вузли і деталі. Машини для виконання земляних робіт.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%).
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Назаренко І.І., Німко Ф.О. Вантажопідйомна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс) – Київ 2010 -400 с. 2. Економічні нормативи. Норми продуктивності на загально будівельні роботи в агропромисловому будівництві. Київ - 2012. 3.Гурей К. М. Дорожньо-будівельні машини. Навчальний посібник – Львів: видавництво «Кальварія», 2007. – 444 с. 4. Баладінський В. Л. та інші. Будівельна техніка. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 368 с. 5. Маргаль І. В., Брайченко С. П., Кіракевич І. І. Будівельна техніка: методичні вказівки до виконання лабораторно-розрахункових робіт. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).