Мала гідроенергетика

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.055
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: є формування знань у майбутніх бакалаврів в області сучасного стану в області гідроенергетики, зокрема з питань енергетичного потенціалу та використання енергії малих річок, проведення водноенергетичних розрахунків при визначенні параметрів малих ГЕС, складу та компонування споруд, підбору основного та допоміжного гідроенергетичного обладнання, особливостей експлуатації малих ГЕС при роботі малих ГЕС на енергомережу.
Завдання: ФКС1.1. Здатність у складі проектної групи проектувати водогосподарські мережі та споруди.
Результати навчання: РН1.1. Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: "Інженерна гідрологія" "Інженерна гідравліка" "Технічна механіка рідин і газів» "Гідравлічні та аеродинамічні машини"
Короткий зміст навчальної програми: Використання енергії відновлюваних джерел на поточний час є одним із пріоритетних напрямів розвитку світової енергетики. За останні роки спостерігається відродження інтересу до розвитку та використання малих ГЕС. У більшості країн вони споруджуються на новій, більш удосконаленій технічній основі, пов’язаній, зокрема, з повною автоматизацією їх роботи та дистанційним управлінням. Важливим елементом для подальшого розвитку гідроенергетики є підготовка висококваліфікованих спеціалістів. У результаті вивчення дисципліни студенти мають можливість формування компетентностей щодо розрахунків гідроенергетичного потенціалу, вибору гідроустаткування для використання енергії води та управління процесом перетворення гідроенергії в електричну енергію на гідроелектростанціях
Опис: Класифікація малих ГЕС. Термінологія. Перелік нормативних документів при проектуванні та експлуатації малих ГЕС. Оцінка та сучасний стан гідроенергетичних ресурсів малих річок регіонів України та світовий досвід їх використання. Схеми створення напору. Склад та компонування споруд гідровузлів на малих водостоках. Гідротехнічні споруди малих ГЕС. Напір в агрегатному блоці ГЕС. Проектування відвідного русла ГЕС. Розрахунок пропускної здатності напірних водоскидів. Розрахунок основних параметрів насосних агрегатів. Основне та допоміжне обладнання малих ГЕС.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю результатів навчання студентів у процесі поточного контролю: ? оцінювання роботи студентів під час практичних занять; – виконання тестових завдань у Віртуальному навчальному середовищі НУ ЛП;
Критерії оцінювання результатів навчання: усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Лутаєв В.В., Сунічук С.В. Гідроелектростанції. Інтерактивний комплекс навчально-метоичного забезпечення дисципліни //. - Рівне: НУВГП, 2008.- 138 с 2. Плачков І. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє / І. Плачков, С. Плачкова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-1 4 3. Сиротюк М.І. Поновлювальні джерела енергії / За ред.. С.І.Кукурудзи.- Львів: Вид.центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008.- 248 с. 2. The British Hydropower Association. A GUIDE TO UK MINI-HYDRO DEVELOPMENTS. 5. Станкевич-Волосянчук О. І., Лукша О. В. СТОП масовому будівництву міні ГЕС у верхів’ї річок Карпат (хроніки та аналіз адвокаційної кампанії у Закарпатті) – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. – 84 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).