Насосні станції

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.040
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: ст. викладач Піцишин Богдан Степанович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна механіка рідин і газів • Гідравлічні машини • Гідротехнічні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Типи насосних станцій систем водопостачання і водовідведення. Призначення насосних станцій. Основні вимоги, які ставляться до їх споруд і устаткування. Принципові схеми насосних станцій. Типи насосних станцій. Основне енергетичне і допоміжне устаткування насосних станцій. Склад устаткування насосних станцій. Приводні двигуни насосів різних типів. Сміттєзатримуючі пристрої. Затвори. Засувки, клапани. Підйомно-транспортні механізми. Устаткування систем заливання насосів, технічного водопостачання, дренажу й осушення. Контрольно-вимірювальна апаратура насосних станцій. Труби і фасонні частини внутрішньостанційних комунікацій. Вибір основного обладнання насосних станцій. Вимоги до вибору розрахункових режимів роботи насосних станцій. Розрахунок режиму роботи насосних станцій. Особливості водогосподарчих розрахунків промислових насосних станцій. Визначення розрахункового напору. Вибір типу і числа насосів, які встановлюють. Визначення допустимої висоти всмоктування та відмітки закладання фундаменту насосного агрегату. Визначення допустимої висоти всмоктування та відмітки закладання фундаменту насосного агрегату. Водопровідні насосні станції. Специфічні особливості водопровідних насосних станцій. Основні конструктивні рішення будівель насосних станцій. Всмоктувальні трубопроводи. Напірні трубопроводи. Розташування насосних агрегатів і визначення основних розмірів будівель насосної станції. Підземна частина будівлі насосної станції. Фундаменти й опорні конструкції. Надземна частина будівлі насосної станції. Насосні станції I підйому. Насосні станції II підйому. Насосні станції та установки для забору підземних вод. Підвищувальні насосні станції. Циркуляційні насосні станції. Пересувні насосні станції. Каналізаційні насосні станції. Призначення каналізаційних насосних станцій. Їх основні елементи. Схеми каналізаційних насосних станцій. Класифікація каналізаційних насосних станцій. Приймальні резервуари каналізаційних насосних станцій. Розміщення насосних агрегатів. Особливості влаштування всмоктувальних і напірних трубопроводів. Водопостачання каналізаційних насосних станцій. Конструкції каналізаційних насосних станцій. Спеціальні типи каналізаційних насосних станцій.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30 %) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. ДБН В. 2.5.-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. 3. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 277 с. 4. Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с. 5. Євреєнко Ю.П., Герасимов Г.Г. Насосні станції: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 125 с. 6. Насосні та повітродувні станції : навч. посібник / Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва ; Харків. нац. ун-т міськ. гос- ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 195 с. 7. Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність. Словник-довідник / В.А. Гурин, Ю.П. Євреєнко. Під ред. В.А. Гурина. – Рівне: НУВГП, 2008. – 188 с.

Насосні станції (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: ст. викладач Піцишин Богдан Степанович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна механіка рідин і газів • Гідравлічні машини • Гідротехнічні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Водопровідні насосні станції 1. Розрахунково-пояснювальна записка з розділами: визначення ємності водонапірного бака; визначення продуктивності насосної станції; визначення повного напору насосів; підбір насосів і дослідження їх сумісної роботи з водоводами; проектування і розрахунок всмоктувальних і напірних ліній всередині насосної станції; визначення відмітки осі насосів і підлоги насосної станції; проектування насосної станції. 2. Графічна частина на аркуші паперу формату А1: план і розрізи насосної станції; план, вузли або схеми (аксонометрія трубопроводів основних насосів, гасники гідравлічного удару, зворотний клапан тощо). Каналізаційні насосні станції 1. Розрахунково-пояснювальна записка з такими розділами: розподіл притоку стічних вод по годинах доби; підбір насосів; розрахунок напірних трубопроводів; характеристика трубопроводів; дослідження сумісної роботи насосів із водоводами; розрахунок кількості переключень на водоводах; визначення ємності приймального резервуара; розрахунок комунікацій насосів; конструювання насосної станції. 2. Графічна частина на аркуші паперу формату А1: план і розрізи насосної станції; вузли або схеми насосної станції.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100 %)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).