Протипожежне водопостачання

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.M.044
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Асистент Мисак Ігор Васильович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни "Протипожежне водопостачання" є надання студентам теоретичних основ і практичних знань з даної навчальної дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студенти засвоюють теоретичні і практичні знання та вміння щодо аналізу інформації про наявність розроблених і обґрунтованих заходів з підвищення рівня протипожежного захисту об'єкта; розробки та обґрунтування заходів, інженерно-технічних рішень щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж шляхом вибору та оцінювання параметрів систем протипожежного водопостачання; застосовувати знання законів гідравліки, механіки рідини та газів під час перевірки проектів та контролю систем водопостачання, а також набувають уміння застосувати ці знання для проектування систем протипожежного водопостачання.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК4. Знання та розуміння предметної області й професійної діяльності. ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності. ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. фахові компетентності: ФК1. Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та експериментальні методи і моделі досліджень у сфері професійної діяльності. ФК2. Здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, обладнання, матеріали й конструкції. ФК4. Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах та антропогенного навантаження на водні об’єкти. ФК5. Здатність виконувати інженерні розрахунки параметрів водних потоків та конструктивних елементів об’єктів професійної діяльності. ФК6. Здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції у водній інженерії при проектуванні, зведенні та реконструкції об’єктів професійної діяльності. ФК9. Здатність здійснювати інженерні вишукування, розрахунки та проектування об’єктів професійної діяльності. ФК15. Здатність до організації та контролю раціонального використання природних ресурсів. ФК17. Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи захисту територій, здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди. ФКС1.1. Здатність у складі проектної групи проектувати водогосподарські мережі та споруди. ФКС1.3. Знання кінематичних і динамічних характеристик відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем. ФКС1.4. Здатність реалізувати технологічні процеси та режими роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. ФКС1.6. Здатність здійснювати контроль за використанням водних ресурсів.
Результати навчання: • знати: системи водопостачання та режими водоспоживання; • вміти: складати робочі креслення водопровідних мереж, водозабірних споруд і помпових станцій; • володіти: методами гідравлічного розрахунку водопровідних мереж і водоводів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • вища математика • фізика • технічна механіка рідин і газів
Короткий зміст навчальної програми: Системи водопостачання. Режими роботи систем водопостачання. Напір у водопровідній мережі. Схема віддачі води з водопровідної мережі. Визначення діаметрів труб водопровідних ліній і втрат напору в них. Теорія гідравлічної ув'язки кільцевих водопровідних мереж. Зонні системи водопостачання. Фасонні частини, регулювальна та запобіжна арматура.
Опис: 1. Робота насосів на зовнішню мережу. Насосно-рукавні системи. 2. Класифікація та схеми водопроводів. Водопровідні мережі та арматура 3. Режими водоспоживання. Нормативні витрати води та напори у водопроводах. 4. Нормативні витрати води у об’єднаних зовнішніх водопроводах. 5. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж. 6. Проектування резервуарів чистої води. 7. Проектування водонапірних башт. 8. Вибір параметрів роботи насосних станцій. 9. Влаштування безводопровідного протипожежного водопостачання (природні водоймища). 10. Влаштування безводопровідного протипожежного водопостачання (штучні водоймища). 11. Класифікація та схеми внутрішнього протипожежного водопроводу. 12. Протипожежне водопостачання висотних будівель. 13. Протипожежне водопостачання будівель з масовим перебуванням людей. 14. Контроль за станом систем протипожежного водопостачання. 15. Прилади для проведення випробувань на водовіддачу протипожежного водопроводу.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «Протипожежне водопостачання» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться в кінці семестру. Поточний контроль проводиться під час занять, та протягом виконнання практичних робіт. Семестровий контроль проводиться шляхом виконання тестових завдань у Віртуальному навчальному середовищі НУ «ЛП». Сумарна кількість балів отриманих за поточний контроль та на іспиті визначають загальну оцінку за предмет.
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В. О. Орлов, Я.А. Тугай., А. М. Орлова – К.: Знання, 2011. – 359 с. 2. Хоружий П. Д. Водопровідні системи і споруди: Навч. посібник / П. Д. Хоружий, О. А. Ткачук. – К.: Вища школа, 1993. – 230 с. 3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение: Учебник / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).