Бурова справа

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.039
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доцент Босак М.П.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. РН8. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика; Технічна механіка рідин та газів. Гідрогеологія; Кореквізити: Водозабірні споруди
Короткий зміст навчальної програми: - ударно-канатний спосіб буріння свердловин; - обертальний спосіб буріння - роторне буріння свердловин; - бурові промивальні рідини та розчини; пневматичне видалення шламу; - колонковий спосіб буріння свердловин; - гідравлічне та шнекове буріння свердловин; - сучасні машини та устаткування для буріння свердловин; - завершальні роботи та опробування свердловин.
Методи та критерії оцінювання: Практичні заняття, результати тестування знань теоретичного матеріалу - 40 балів; розрахунково - графічна робота 40 балів; семестровий залік - 20 балів. Разом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Босак М. П., Гвоздецький О. Г. Свердловини у водогосподарському будівництві. Соціальний аспект: Навчальний посібник.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016 -158 с. 2. Тугай A.M., Орлов В.О., Шадура В.О. Т-66. Бурова справа в водопостачанні: Підручник.- Рівне: НУВГП, 2004. 268с.