Керування річищними процесами

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.057
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Гнатів Р.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН6. Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності. РН10. Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. РН12. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції об’єктів професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. РН14. Визначати заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних і земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану масивів поверхневих і ґрунтових вод, природних ландшафтів. РН15. Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. РН18. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації гідротехнічних об’єктів. РН1.1. Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. РН1.3. Вміти використовувати кінематичні та динамічні характеристики відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем. РН1.4. Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. РН1.5. Демонструвати вміння керувати напірними та безнапірними потоками у природних руслах та інженерних системах. РН1.6. Демонструвати знання методів та порядку контролю за використанням водних ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Вища математика. 2. Фізика. 3. Інженерна геодезія. 4. Опір матеріалів. Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Гідротехнічні споруди. 2. Гідравліка відкритих русел. 3. Основи гідромеліорацій. 4. Механіка грунтів, основи та фундаменти.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Загальні відомості про річкові наноси. Завислі наноси та наноси, які переміщаються по дну з потоком. Класифікація наносів за їх крупністю. Осідання частинок грунту у воді, гідравлічна крупність. 2. Початкова швидкість донного переміщення. Об‘єми наносів, які переміщуються з водою. Дифузійна та інші теорії зависання та переміщення наносів. 3. Транспортуюча здатність потоку, баланс наносів і їх розподіл по довжині потоку. Розподіл мутності по глибині потоку. Активний шар русла, донні гряди. 4. Деформація річкових русел. Динамічна класифікація профілю річкових русел. Співвідношення між морфометричними параметрами та гідравлічним режимом при саморегулюванні руслових процесів. Поздовжній профіль динамічно стійкого русла. 5. Переформування берегів річок та штучних водойм під впливом водної течії, хвиль тощо. 6. Загальні деформації русла при зниженні базису. Детальний метод розрахунку руслових деформацій на короткій ділянці ріки. 7. Методика розрахунку замулення водосховища з річковою водою, що впадає в нього. 8. Розрахунок динамічної стійкості укісного кріплення берегів річок та водоймищ. 9. Основні положення щодо проектування кріплень берегів річок і водойм. Дія сил та навантажень на береги. 10. Основні типи берегових кріплень у підводній частині (упорний пояс). Укісні, ступінчасті та решітчасті кріплення берегів. 11. Конструкція берегових шпунтових стінок, заанкерні шпунтові стінки, двоярусні залізобетонні стінки. 12. Розрахунок навантаження на берегові шпунтові стінки. 13. Питання гідродинаміки озер і водойм. Параметри річкових хвиль, методи їх розрахунку. Баланс хвильової енергії і формули дрейфової, градієнтної та змішаної течій. 14. Прибережна хвилеподібна течія, згони і потоки води. Процеси формування берегів водойм. 15. Експлуатаційні проблеми прибережних зон річкових водозливів.
Методи та критерії оцінювання: Робота на практичних заняттях, контрольна робота (30%). Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: Базова 1. Гідротехнічні споруди. / А.Ф. Дмітрієв, М.М. Хлапук, В.Д. Шумінський та ін. – Рівне: Вид-во РДТУ, 1999.- 328 с. 2. ДБН В. 1.1- 25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. Київ. Мінрегіонбуд України. 2010. 3. ДБН В. 1.1- 3-97. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення. 4. ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, К., 2010. - 41 с. 5. Водний кодекс України. - К.: ІВА, «Астрея», 1995, -60с 6. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. -Рівне: НУВГП, 2013. - 241 с. 7. Ляпичев Ю.П. Гидротехнические сооружения. Учебное пособие. – М.: РУДН, 2008. – 302 с. 8. Константінов, Ю.М. Інженерна гідравліка. – К.: Видавничий дім "Слово", 2006. 432 с. 9. Зима Т. І. Гідротехнічні споруди: навч. посіб. : європ. кредит.-трансфер. система: для студ. напряму підготов. 6.060103 / Т. І. Зима, М. М. Хлапук; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне: НУВГП, 2010. — 211 с. Допоміжна 1. Гідротехнічне будівництво; Лісопропускні споруди; Протиерозійні гідротехнічні споруди // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. — Львів, 2010. — С. 65-66. 2. Богославчик П. М., Круглов Г. Г. Проектирование и расчеты гидротехнических сооружений. Учебное пособие. -Минск: Вышэйшая школа, 2018. - 367 с. 3. Гідротехнічні споруди : Присвяч. 200-річчю Львівської політехніки : навч. посіб. / В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 208 с. 4. Інженерна геологія (з основами геотехніки): підручник для студентів вищих навчальних закладів /Колектив авторів: В. Г. Суярко, В. М. Величко, О. В. Гаврилюк, В. В. Сухов, О. В. Нижник, В. С. Білецький, А. В. Матвєєв та ін..; за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. — Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. — 278 с. 5. Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения. Учебное пособие. - Мн: Новое знание, 2006. - 616 с 6. Руководство по проектированию береговых укреплений на внутренних водоймах М.: Стройиздат, 1984.-110с. 7. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. - К.: Вища школа, 1987. 8. СниП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. -М.: Стройиздат, 1987 9. СниП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. - М.: Стройиздат, 1986 10.СниП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.. -М.: Стройиздат, 1986.