Раціональне використання та охорона водних ресурсів

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.058
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Вербовський О.В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни – формування нових знань про водні ресурси і водний фонд загалом; про водні ресурси і водний баланс України зокрема; про їх баланси, облік, планування і раціональне використання водних ресурсів, про забруднення природних вод та їх охорону; про комплексну оцінку й нормування якості поверхневих вод як основу екологічного менеджменту; про міжнародний досвід управління водними ресурсами та їхню охорону з метою його реалізації в Україні.
Завдання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук. ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК4. Знання та розуміння предметної області й професійної діяльності. ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. ФК4. Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах та антропогенного навантаження на водні об’єкти. ФК15. Здатність до організації та контролю раціонального використання водних ресурсів. ФК17. Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи захисту територій, здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди. ФК18. Здатність визначати вплив природокористування на довкілля, обґрунтувати заходи з природооблаштування території (меліоративні заходи, зокрема гідротехнічні, культуртехнічні, хімічні, агротехнічні, агролісотехнічні меліорації тощо). ФКС1.6. Здатність здійснювати контроль за використанням водних ресурсів.
Результати навчання: РН14. Визначати заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних і земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану масивів поверхневих і ґрунтових вод, природних ландшафтів. РН17. Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм. РН1.6. Демонструвати знання методів та порядку контролю за використанням водних ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Основи гідротехніки; -Водна інженерія; -Водні технології; -Гідрологія та гідрометрія; -Гідротехнічні споруди; -Експлуатація водогосподарських споруд; -Водозабірні споруди; -Рибогосподарські споруди
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна належить до переліку вибіркових дисциплін та сприяє формуванню нових знань про водні ресурси і водний фонд загалом; про водні ресурси і водний баланс України зокрема; про їх баланси, облік, планування і раціональне використання водних ресурсів, про забруднення природних вод та їх охорону; про комплексну оцінку й нормування якості поверхневих вод як основу екологічного менеджменту; про міжнародний досвід управління водними ресурсами та їхню охорону з метою його реалізації в Україні.
Опис: Вступ. Водні ресурси планети та України. Водне господарство. Водогосподарськi комплекси (ВГК). Промисловiсть як учасник ВГК. Комунальне господарство як учасник ВГК. Енергетика як учасник ВГК. Водний транспорт, лiсосплав як учасники ВГК. Рибне господарство як учасник ВГК. Сільське господарство як учасник ВГК. Боротьба iз шкідливою дією води. Охорона водних ресурсів в контексті сталого розвитку держави. Методики оцiнки ступеня забруднення поверхневих вод. Санiтарнi правила i норми охорони поверхневих вод від забруднення. Очищення стiчних вод. Природоохоронна дiяльнiсть. Органiзацiя управлiння. Органiзацiя контролю за станом водних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – 30 %; • підсумковий контроль (70 балів, контрольний захід – іспит).
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю результатів навчання студентів у процесі поточного контролю: - оцінювання роботи студентів під час практичних занять; – виконання тестових завдань у Віртуальному навчальному середовищі НУ ЛП; – проведення підсумкового екзамену.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Методика розподілу та нарахування балів здобувачам вищої освіти регламентована "Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Національного університету "Львівська політехніка".
Рекомендована література: 1. Водний Кодекс України // Кодекси України. – 2008. – № 5. – С. 5 - 90. 2. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов / за ред. В. К. Хільчевського – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 172 с. 3. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : Підручник для студентів вищих навчальних закладів /Яцик А.В., Грищенко Ю.М., Волкова Л.А., Пашенюк І.А. – К. : Генеза, 2007. – 360 с. 4. Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підручник / С.С.Левківський, М.М.Падун. – К. : Либідь, 2006. – 280 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).