Сейсмостійкі конструкції для гідротехнічного будівництва

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.074
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доц. Кархут І.І.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – ознайомлення з причинами виникнення та механізмами прояву землетрусів і принципами районування земної поверхні в цілому та території України за сейсмічною активністю; засвоєння суті роботи будівельних матеріалів, конструктивних елементів та їх з’єднань гідротехнічних будівель при дії динамічних навантажень типу сейсмічних; розуміння методів визначення сейсмічного навантаження; формування практичних навиків щодо розрахунку будівельних конструкцій на сейсмічні навантаження; надбання творчих навиків щодо проектування монолітних та збірних залізобетонних, крупнопанельних та цегляних будинків в сейсмічних районах; ознайомлення з методами передбачення землетрусів та сейсмозахисту гідротехнічних споруд.
Завдання: загальні компетентності КЗ03. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність ефективно застосовувати знання для розв'язання практичних завдань. КЗ10. Здатність розробляти проекти в будівництві та управляти ними, забезпечуючи безпеку діяльності та якість виконання робіт. фахові ФК06. Здатність до розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх використання для подальшого проектування. ФК07. Здатність оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. ФК16. Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. Фахові компетентності спеціальності професійного спрямування (КСП) КСП101. Здатність до проектування будівель та споруд промислового та цивільного призначення з використанням збірних і монолітних залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев'яних конструкцій, в тому числі застосовуючи сучасні програмні комплекси.
Результати навчання: За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання: - знати причини виникнення та механізм прояву землетрусів; - знати сейсмічні шкали та способи оцінки землетрусів; - знати методи передбачення землетрусів; - знати прилади для вимірювання сили землетрусів. ПР07. Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформацій-них технологій. ПР14. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Будівельні матеріали», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», «Інженерна геологія», «Металеві конструкції».
Короткий зміст навчальної програми: Причини та характеристика землетрусів. Сучасні уявлення про будову землі. Теорія виникнення землетрусів. Механізм і класифікація землетрусів. Способи оцінки землетрусів (магнітуда, інтенсивність, сейсмічні шкали). Інженерна сейсмологія. Сейсмічні хвилі. Вплив ґрунтових умов на інтенсивність сейсмічних дій, мікрорайонування. Прилади для вимірювання сили землетрусів. Визначення частоти власних коливань систем з малим числом степенем свободи. Моделювання споруд і будівель при інженерному розрахунку на сейсмічні дії. Розрахунок гідротехнічних будівель і споруд при сейсмічних навантаженнях. Врахування конструктивних вирішень гідротехнічних будівель і споруд при розрахунку на сейсмічні дії. Визначення коефіцієнта динамічності. Визначення коефіцієнта впливу форми деформації споруди. Проектування гідротехнічних будівель, конструкцій та вузлів при дії сейсмічного навантаження. Споруди з залізобетонним каркасом в сейсмічних районах. Визначення періодів і форм власних коливань каркасних будинків. Споруди з цегляними (кам’яними) стінами в сейсмічних районах (характер руйнування, конструктивні вимоги, розрахунок) Дерев’яні споруди в сейсмічних районах (особливості спорудження, характер руйнування, конструктивні вимоги).
Опис: 1. Причини та характеристика землетрусів 2. Інженерна сейсмологія 3. Методи моделювання і розв’язання задач динаміки при сейсмічних діях 4. Розрахунок будівель і споруд при сейсмічних навантаженнях 5. Проектування гідротехнічних будівель, конструкцій та вузлів при дії сейсмічного навантаження
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: за результатами практичних занять – 30 балів Підсумковий контроль - іспит (70 балів). Разом - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: за результатами практичних занять – 30 балів Підсумковий контроль - іспит (70 балів). Разом - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К., Мінбуд України, 2006. 2. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України. Норми проектування. – К., Мінбуд України, 2014. 3. ДСТУ Б.В.1.2-3.2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – К.: Мінбуд України. 2006. 4. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю/ І.І.Кархут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 216 с. 4. Визначення зусиль у колонах плоскої рами каркаса одноповерхового двопрогонового промислового будинку з мостовими кранами. Методичні вказівки до розрахункової роботи №1 з дисципліни «Проектування сейсмостійких споруд» для студентів спеціальності 7.0921.01 «Промислове та цивільне будівництво»/ уклад.: І.І.Кархут, Л.Г.Чернявська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 16 с. 5. Визначення сейсмічних зусиль у колонах залізобетонного каркаса одноповерхового промислового будинку з внутрішньою цегляною стіною. Методичні вказівки до розрахункової роботи №2 з дисципліни «Проектування сейсмостійких споруд» для студентів спеціальності 7.0921.01 «Промислове та цивільне будівництво»/ уклад.: І.І.Кархут, Л.Г.Чернявська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 16 с. 7. Розрахунок димової труби на сейсмічні впливи. Методичні вказівки до розрахункової роботи №3 з дисципліни «Проектування сейсмостійких споруд» для студентів спеціальності 7.0921.01 «Промислове та цивільне будівництво» та 7.070203 «Пожежна безпека в будівництві»/ уклад.: І.І.Кархут, Л.Г.Чернявська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 20 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).