Водовідвідні мережі та споруди

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.056
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: ст. викладач Піцишин Богдан Степанович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. • Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. • Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод. • Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності. • Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. • Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних. • Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм. • Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. • Вміти використовувати кінематичні та динамічні характеристики відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем. • Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна механіка рідин і газів • Інженерна гідравліка • Насосні станції
Короткий зміст навчальної програми: Визначення курсу водовідведення як однієї з галузей техніки. Санітарне та економічне значення водовідведення. Історичний огляд розвитку систем водовідведення. Зростання санітарно-гігієнічного благоустрою населених пунктів. Стічні води та їх характеристика. Загальна схема водовідведення та її основні елементи. Системи водовідведення. Порівняльна та економічна оцінка системи водовідведення. Вибір системи водовідведення. Умови прийому стічних вод у водовідвідні мережі. Проектування схем водовідвідних мереж. Класифікація схем водовідвідних мереж. Розробка схем водопровідних мереж. Умови проектування систем водовідведення. Передпроектні розробки. Вихідні документи і дані для проектування. Стадії проектування. Основи гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж. Особливості руху стічних вод у водовідвідних мережа. Мінімальні похили квартальної та вуличної мереж. Мінімальні та максимальні швидкості. Основні задачі з розрахунку водопровідної мережі. Розрахункові витрати стічних вод. Питоме водовідведення. Коефіцієнт нерівномірності. Визначення розрахункових витрат побутових та виробничих стічних вод. Графіки коливань припливу стічних вод. Сумарні витрати стічних вод. Розрахунок і висотне проектування водовідвідних мереж. Визначення розрахункових витрат стічних вод для окремих ділянок мережі. Мінімальна та максимальна глибина закладання трубопроводів. Гідравлічний розрахунок і висотне проектування водовідвідної мережі. Розрахунок водовідвідної мережі за допомогою ЕОМ. Конструювання водовідвідної мережі. Розташування трубопроводів у поперечному перерізі проїздів. Мережі для відведення атмосферних опадів. Вимірювання кількості атмосферних опадів. Основні розрахункові параметри дощу. Формули для визначення розрахункової інтенсивності дощу. Коефіцієнт стоку. Розрахункова тривалість дощу. Формули для визначення розрахункових витрат дощових вод. Визначення розрахункових витрат. Гідравлічний розрахунок відкритих та закритих водостоків. Розрахунок дощової мережі, що працює у напірному режимі. Проектування та влаштування дощової мережі. Трасування дощової мережі. Визначення розрахункових витрат дощових вод. Гідравлічний розрахунок і побудова поздовжніх профілів побутової і дощової мереж напівроздільної системи водовідведення. Гідравлічний розрахунок і побудова поздовжніх профілів мережі загальносплавної системи. Режим роботи зливоскидів. Проектування та влаштування дощової мережі. Трасування дощової мережі. Визначення розрахункових витрат дощових вод. Гідравлічний розрахунок і побудова поздовжніх профілів (до головного колектору) побутової і дощової мереж напівроздільної системи водовідведення. Гідравлічний розрахунок і побудова позжовжніх профілів мережі загальносплавної системи. Режим роботи зливоскидів. Оглядові колодязі. Перепадні колодязі. Камери та їх розрахунок. Перетин самопливних трубопроводів з перешкодами (дюкери, переходи). Зливоскиди та розділювальні камери, випуски стічних вод у водоймища. Прокладання труб та заробка їх з’єднань. Влаштування колекторів зі збірних залізобетонних елементів. Захист трубопроводів від агресивної дії стічних та грунтових вод.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30 %) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. 2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 439 с. 3. Василенко А.А. Водовідвідні мережі. Навчальний посібник. – К: КНУБА, 2006. - 97с 4. Шадура В.О., Мартинов С.Ю., Орлов В.О. Міські інженерні мережі та споруди. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 102 с. 5. Благодарна Г. І. Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Г. І. Благодарна. О. О. Ковальова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 145 с. 6. Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення. Навчальний посібник. К.: ІВНВКП "Укргеліотех", 2010. 272 с 7. Методичні рекомендаціїї до практичних занять і самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. О. О. Ковальова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 69 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Водовідвідні мережі та споруди (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.059
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: ст. викладач Піцишин Богдан Степанович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. • Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. • Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод. • Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності. • Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. • Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних. • Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм. • Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. • Вміти використовувати кінематичні та динамічні характеристики відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем. • Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна механіка рідин і газів • Інженерна гідравліка • Насосні станції
Короткий зміст навчальної програми: Водовідвідна мережа міста (повна роздільна система водовідведення) 1. Розрахунково-пояснювальна записка з розділами: вибір схеми водовідведення міста, трасування мережі, визначення розрахункових витрат стічних вод, гідравлічний розрахунок і проектування побутової і дощової мереж. 2. Графічна частина на аркуші паперу формату А1: генплан водовідвідної мережі міста; каналізаційний колодязь: план і розріз; вузол або схема за вказівкою керівника.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100 %)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. 2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 439 с. 3. Василенко А.А. Водовідвідні мережі. Навчальний посібник. – К: КНУБА, 2006. - 97с 4. Шадура В.О., Мартинов С.Ю., Орлов В.О. Міські інженерні мережі та споруди. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 102 с. 5. Благодарна Г. І. Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Г. І. Благодарна. О. О. Ковальова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 145 с. 6. Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення. Навчальний посібник. К.: ІВНВКП "Укргеліотех", 2010. 272 с 7. Методичні рекомендаціїї до практичних занять і самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. О. О. Ковальова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 69 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).