Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.047
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Солтисік Роман Андрійович, к.т.н., доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН01. Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук, сучасні моделі, методи та програмні засоби підтримки прийняття рішень для розв’язання складних задач будівництва та цивільної інженерії. РН03. Презентувати результати власної роботи та аргументувати свою позицію з професійних питань, фахівцям і нефахівцям, вільно спілкуючись державною та іноземною мовою. РН09. Проєктувати будівельні конструкції, будівлі, споруди, інженерні мережі та технологічні процеси будівельного виробництва, з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації, часових та інших обмежень, у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. КОМ2. Збір, інтерпретація та застосування даних. КОМ3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АіВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами. АіВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АіВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АіВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. АіВ5. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика Хімія Технологія та організація будівництва
Короткий зміст навчальної програми: Правові та організаційні питання охорони праці, Гігієна праці та виробнича санітарія. Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. Шкідливі речовини. Виробниче освітлення. Виробничий шум. Виробнича вібрація. Техніка безпеки. Електробезпека. Поняття і визначення, що використовуються в безпеці життєдіяльності. Поняття небезпеки та ризику. Концепція прийнятного ризику. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ Класифікація і негативні фактори, характерні для техногенного середовища. Транспорт нещасного випадку (аварії). Пожежна безпека. Радіаційна безпека. Заходи захисту від радіації. Біологічні ефекти іонізуючого випромінювання. Симптоми радіаційного ураження. Хімічної безпеки. Заходи захисту від небезпечних хімічних речовин Психологічні та соціальні основи забезпечення безпеки людини. Перша медична долікарська допомога.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%) включає: - теоретичний матеріал (40%) - письмові звіти з розрахунково-графічної роботи та індивідуальних завдань (60%).
Рекомендована література: 1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.Я., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 248 с. 2. Надання першої медичної та долікарської допомоги. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Безпека життєдіяльності” / Укл. Дацько О.С., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В., Пуцило В.І. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка” , 2003.- 20 с. 3. Жидецький В.Ц., Жидецька М.Є. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести і відповіді: Навч. посібник. – К.: Основа, 2003. – 128 с 4. Ступницька Н.В., Федевич О.Є. «Вивчення порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві». Методичні вказівки для виконання практичної роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / - Львів :НУ „ЛП” 2005.-20с. 5. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці.: Навчальний посібник.- Суми :ВТД „Університетська книга” , 2003.- 496 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).